Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL APDOVANOJIMO UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ŽENKLU ,,UŽ GERUMĄ UTENOS KRAŠTO BENDRUOMENEI“

2022 m. gruodžio 8 d. Nr. MP-40
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės mero 2021 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. MP-38 ,,Dėl apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, 6, 8 ir 12 punktais, atsižvelgdamas į Darbo grupės dėl Utenos krašto žmonių apdovanojimo ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ 2022 m. lapkričio 17 d. posėdžio protokolą Nr. 3:

 1. Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ apdovanojamų asmenų ir institucijų už suteiktą pagalbą Utenos rajone apsigyvenusiems Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš tėvynės dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, bendruomeniškumo puoselėjimą ir savanorystę sąrašą (pridedama).
 2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės tarybos merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽENKLU ,,UŽ GERUMĄ UTENOS KRAŠTO BENDRUOMENEI“ APDOVANOJAMŲ ASMENŲ
IR INSTITUCIJŲ UŽ SUTEIKTĄ PAGALBĄ UTENOS RAJONE
APSIGYVENUSIEMS UKRAINOS PILIEČIAMS, PASITRAUKUSIEMS IŠ TĖVYNĖS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ, BENDRUOMENIŠKUMO PUOSELĖJIMĄ IR SAVANORYSTĘ
SĄRAŠAS

 1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras;
 2. Dalia Braukylienė, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Sudeikių medicinos punkto bendruomenės slaugytoja;
 3. Edita Kadūnienė, Utenos Vyturių progimnazijos direktorė;
 4. Aurelija Mackonienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos maltiečių grupės vadovė;
 5. Vilma Petrulienė, Utenos rajono Sudeikių daugiafunkcio centro direktorė;
 6. Alma Stukienė, VšĮ Utenos ligoninės Konsultacijų poliklinikos bendrosios praktikos
  slaugytoja;
 7. Edita Valiulienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Utenos skyriaus savanorė.