Iš atokių stočių: Utenos kultūrinio savitumo paieškos Projektas „Iš atokių stočių: Utenos kultūrinio savitumo paieškos“

Vytautas Kaziela

Trys eilėraščiai apie karą

1
karas eina artyn
girdžiu jį alsuojant
laisvė yra
nesunešiojami marškiniai
juos galima
tik sušaudyti
iš jų išsiveržęs kraujas
bėga
nebesustabdomai

2
karas yra
rusiški
kiaulės odos
batai
kraujo upelyje
purvini
okupanto batai
bandantys užblokuoti
Kijevo autostradą
į Vakarus

 1. lopšinė rusų kareiviui
  miegok
  nepažįstamas vaike
  miegok
  į burną
  pripilsiu tau žemės
  į akis pasodinsiu
  takažolių
  visko užtenka dabar
  o ėjai
  mano pusėn
  alkanas
  2022 02 23

pirmas karo pavasaris

1
pavasaris eina
pirmas karo pavasaris
kraujas garga upeliais
ir juodai
nusišypso saulė
paukščiai skubėjo
neaplenkė
kad krūtinėmis
dangų uždengtų
laisvės gynėjų
rankos
aukštai įsiūbuoja
varpą

 1. gynėjams
  eina karas
  iš lėto
  per širdį
  stingsta kraujas
  ir kulkos aplink
  jie nepuola
  jie narsiai
  gina
  ir net žuvę
  išlieka gyvi
 2. rusų kareiviams
  vyksta karas
  ir mūzos tyli
  tik klaiki
  tuštuma
  po širdim
  jus išduoda
  vadai
  ir tėvynė
  netgi motinos
  rusų šalis
  ji didžiulė
  bet jums nelieka
  netgi kryžiaus
  pilkam pakely

tie kur ginasi
jus tik sužeidžia
o pribaigia
galiausiai savi
2022 03 02
Tu atleiski mums,
Ukraina

tu atleiski mums
Ukraina
kad esam maži
ir silpni
kad neturim
net naikintuvų
kad tik plyšta
iš skausmo
širdis
kad tik rankom
uždengti dangų
vis bandau
per juodas naktis
o ryte pajuntu
prieš aušrą
kad guliu
užsidengęs akis
kad tik žodis
yra mano ginklas
bet dabar jau
ne laikas jam
bejėgystėje
savo mirštu
ir pažvelgt
į akis bijau
jei gali
man atleisk
Ukraina
kad apleidžiu
tave kaip visi
kad paslėpęs
galvą į smėlį:
nematyt
negirdėk
nemąstyt
tu atleiski mums
Ukraina
kad šį rytą
pabudom
gyvi
o tavo
gražiausi
sūnūs
užsiklojo
pilka smiltim
tu atleiski
man Ukraina
tu atleisk jeigu
gali
aš išeičiau
pėsčias
į Kijevą
kad numirčiau
kartu su tavim
2022 03 09

Karo moterys
1
šitaip
dega žemė
po kojom
šitaip
žūsta
vaikai maži
šitaip
moterys
paima ginklą
ir išeina
iš meilės
žudyt

2
pantera
ji tigrė
ji liūtė
ji gina
savo vaikus
ji nemoka
žudyti
bet žudo
už sudegintus
savo namus

 1. rusų kareiviui
  tu sakei
  ją nušovei
  tikriausiai
  tu matei
  ją kraujo
  klane
  o ji kelias
  ji eina
  ir šaudo
  ir po dvidešimt
  metų
  ji eis į tave
  ir geriau
  tau nuspausti gaiduką
  ir į tamsą panirti staiga
  kur tu eitum
  ir kur tu bebūtum
  ji vis tiek pasivys
  tave
  2022 02 13

Šimtas devyni tušti
vežimėliai

1
mane paprasčiausiai
sušaudė
bet šiandien man nieko
neskauda
šiandien nenoriu verkti
ir nebaisu visai– – –
mane tik skeveldros suvarpė
aštrios ir šaltos-
skeveldros– – –
mane ugnimi sudegino
kartu su visais– – –
dabar jiems nereikia vietos
dabar jie nenori žaisti
guli dabar susiglaudę
Dievui po širdimi

2
kulkos
paleistos
grįžta
raketos
paleistos
grįžta
kai dangų
delniukais
uždengia
laisvės
maži
angelai

 1. rusų išgamai
  tai kūdikių kraujas rėkia
  sudegina žmogžudžio sielą
  ir lieka šalti pelenai
  o tu atgal sugrįžti nori
  gyvas sugrįžti nori
  laikas išgydo viską
  viskas sakai praeis
  kaip moterį savo mylėsi
  kaip savo vaikus auginsi
  kaip glostysi plaukus
  ir veidą
  pirštais nuo kraujo
  lipniais
  2022 03 20

Prezidentas

1
Viešpatie
ar žinai
kaip sunku
kai išduoda
tave
šypsotis
kai išduoda
tave
mylėti
Viešpatie
ar žinai
kaip sunku
diena po dienos
naktis po nakties
mirtis po mirties
kol dar yra vilties
ir gyslomis
teka
kraujas

2
tarytum būtum
už stiklo
kalbi o niekas
negirdi
bandai prisibelsti
neįsileidžia
tik linkčioja
galva
viskas gerai
drauguži
užsuk kitą kartą
kai būsi
matai lieka durys
pravertos
o virš Kijevo
bombos krenta
2022 03 24

v
sudaužytas ąsotis
jo šukės
lyg išgaląsti peiliai
atskrenda kruvinas
vėjas nuo jūros
ir balsas
raudonų aguonų puokštę
laikai prie krūtinės
prispaudęs
ašara krenta
į žolę
ir gaudžia

v
va vėl kažkas
prisidegs cigaretę
senam apkase
snaiperis virpteli
atlošęs galvą
ir lekia kulka
kuri pasivys
ir po daugelio metų
sniegenos žiedui
pražydus sniege

v
susitikti
tave norėjau
gatvėje, kurioje
taip seniai nebuvau
o gal iš viso
čia nesu buvęs
tavo veido vaiduoklis
ir vėl pro mane
manęs neužkliūdamas
tavo žodžiai
į sakinius nesusijungia
tavo žvilgsnis
persekioja mane
lyg aksominės sutemos