Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2022 m. birželio 22 d. Nr. MP-15, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 7-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. birželio 30 d. 9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 5. Dėl įgaliojimų suteikimo paskirti nedirbančių asmenų atvejo vadybininką.
 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2022 metais nustatymo.
 11. Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
 12. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo.
 13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-319 „Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo.
 16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. TS-87 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2022 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 19. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaitai.
 20. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo didinant UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatinį kapitalą.
 23. Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
 27. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
 28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Asociacijai „Kurkime ir aukime kartu“.
 29. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos mokyklai-vaikų darželiui „Eglutė“.
 30. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
 31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 32. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.
 33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.
 34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.
 35. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Alvydas Katinas
  Savivaldybės meras