Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2022 m. sausio 20 d. Nr. MP-3, Utena

espublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 1-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. sausio 27 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2021 m. ataskaitai.
 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 7. Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo.
 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
 10. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos butų ūkis“.
 11. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-298 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Vyžuoniškių bendrijai „Vyžuona“ pakeitimo.
 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
 14. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
 15. Dėl Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Utenos rajono tarybos projektų „Fizinio aktyvumo plėtra Utenos regione“ ir „Aukštaitijos krepšinio fiesta“ kofinansavimo.
 16. Dėl sporto klubo „Skardis“ projekto „Šaudymo pradžiamokslis“ kofinansavimo.
 17. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 18. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų pakeitimo.
 19. Dėl sutikimo projektuoti automobilių stovėjimo vietas.
 20. Dėl sutikimo projektuoti automobilių stovėjimo vietas.
 21. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras
Alvydas Katinas