Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
13-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. MP-62
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 13-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. lapkričio 25 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
1. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl mokesčių lengvatų UAB Utenos autobusų parkas.
3. Dėl atleidimo nuo mokesčių.
4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
5. Dėl Bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklos laikino administravimo perdavimo ir išlaikymo užtikrinimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Ekspetra“.
7. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Biovela-Utenos mėsa“.
8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo kooperatinei bendrovei ,,GO QUALITY“.
9. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo VšĮ ,,Tenisas visiems“.
10. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų teikimo UAB „Nude Estates 2“.
11. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos prekyba“.
12. Dėl įgaliojimų suteikimo vertinti Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų praktinę veiklą.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d sprendimo Nr. TS-352 „Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų, nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu, deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl UAB „Utenos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ auditoriaus išrinkimo.
20. Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ auditoriaus išrinkimo.
21. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-216 „Dėl nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-219 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (mokyklinį autobusą) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai“ pakeitimo.
24. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (biokuro konteinerinės katilinės) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
25. Dėl sutikimo perimti valstybės nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
26. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (šviesoforų postų) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
27. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio teritorinei ligonių kasai.
28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
29. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos daugiafunkciam sporto centrui.
30. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Vyžuoniškių bendrijai „Vyžuona“.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės geriausių metų sportininkų apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
36. Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
37. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl Elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo.
38. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Savivaldybės meras
Alvydas Katinas