Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKISDĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 5-OJO POSĖDŽIO 
DARBOTVARKĖS
	
2022 m. balandžio 21 d. Nr. MP-9

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 5-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. balandžio 28 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
1. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ir Utenos rajono savivaldybės 2021 metų veiklos ataskaitoms.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
4. Dėl asmenų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
5. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-181 „Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo“ pakeitimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „AVEVA“.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo.
13. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2021 m. veiklos ataskaitai.
14. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2021 m. veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2021 m. veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos ataskaitai.
17. Dėl UAB „Utenos vandenys“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
18. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2021 m. veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2021 m. veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
21. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
22. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitai.
23. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2021 m. veiklos ataskaitai.
24. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 5, Utena) nuomos sutarčių atnaujinimo su UAB „Apotheca vaistinė“.
25. Dėl patalpų nuomos sutarties atnaujinimo su AB Telia Lietuva.
26. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.
27. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.
28. Dėl sutikimo įregistruoti Pakalnių moterų užimtumo centro buveinės adresą.
29. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
30. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sudeikių bendruomenei“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
34. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų pakeitimo.
35. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.
36. Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi.
37. Dėl pavadinimo suteikimo skverui (Utenos m.).
2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas