Aktualijos

Finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti galės gauti daugiau jaunų šeimų

Utenos rajono savivaldybės taryba dar kartą patikslino Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašą. Naujos aprašo nuostatos įsigaliojo nuo š. m. gruodžio 1 d.
Primename, kad aprašą Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 m. (jis įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.).
Siekiant, kad aprašo nuostatos būtų kuo aiškesnės ir vis daugiau jaunų šeimų galėtų pasinaudoti skiriama finansine paskata pirmam būstui įsigyti, aprašas buvo tikslinamas ir anksčiau. Šių metų birželį apraše patikslinta:
* jaunos šeimos apibrėžimas pagal LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą jaunos šeimos apibrėžimą;
* nustatyti maksimalūs finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti dydžiai, kad būtų patenkinti vis daugiau besikreipiančių jaunų šeimų prašymai skirti finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti;
* nebeliko nuostatos skirti finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti, jei jauna šeima įsigyja ar statosi pirmąjį būstą savomis lėšomis;
* patikslintas reikalavimas, kad finansinė paskata pirmam būstui įsigyti skiriama tik jaunoms šeimoms, kurios prašymo teikimo metu nė vienas šeimos narys neturi būsto nuosavybės teise;
* aprašas papildytas nauja nuostata, kad gavus prašymų daugiau, nei skirta biudžeto asignavimų finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti, pagal prašymo pateikimo datą komisija sudaro finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų eilę. Papildžius biudžeto asignavimus, skirtus finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti, finansinė paskata jaunai šeimai pirmiausia skiriama sudarytoje eilėje esančioms jaunoms šeimoms.
Patikslinus aprašą, į Utenos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi 4 jaunos šeimos, įsigijusios pirmąjį būstą pagal LR Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimos įstatymą ir norinčios pasinaudoti savivaldybės teikiama finansine paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti. Šių jaunų šeimų prašymai nebuvo patenkinti, nes kreipimosi metu vienam iš sutuoktinių buvo sukakę 36 metai ir nebeatitiko apraše nurodyto jaunos šeimos apibrėžimo. Gavę valstybės teikiamą finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti, prarado galimybę gauti savivaldybės teikiamą finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti.
Siekiant ateityje išvengti tokių situacijų, nuo gruodžio 1 d. įsigaliojusioje naujoje Jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo redakcijoje:
* pakeistas 38.3 papunktis, suteikiant galimybę jaunoms šeimoms, praleidusioms 6 mėnesių terminą, praleistą terminą atnaujinti esant svarbioms priežastims;
l aprašas papildytas 381 punktu, kad jaunoms šeimoms, gavusioms valstybės finansinę paskatą pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą ir teikiančioms prašymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, netaikomas reikalavimas būti iki 36 metų amžiaus. Tokiu atveju savivaldybės finansinė paskata skiriama, jeigu jauna šeima ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą Savivaldybės teritorijoje arba ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius yra užbaigę pirmojo būsto statybas teisės aktų nustatyta tvarka. Ši Aprašo nuostata labai svarbi, kad jaunos šeimos, gavusios valstybės teikiamą finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti, neprarastų galimybės gauti ir savivaldybės teikiamą finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti dėl to, kad nebeatitinka Apraše nurodyto jaunos šeimos apibrėžimo.
Akcentuojame, kad Aprašo pakeitimai rengiami tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos gauti finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti ir vis daugiau jaunų šeimų norėtų kurtis ir gyventi Utenos rajone.
Su Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo pakeitimais galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8ffb840f8ad11ecbfe9c72e552dd5bd/asr
Utenos rajono savivaldybės administracija