Aktualijos

Statinių priežiūra žiemos sezono metu

Statinio savininkas, įsigydamas nekilnojamąjį turtą, įgyja prievolę jį prižiūrėti. LR Statybos įstatymo 47 str. nurodo, jog statinių naudotojai privalo laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamento (ES) Nr.305/2011 esminius reikalavimus, šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą. Kaip sakė Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, žiemos metu dėl ant pastatų stogų susikaupusio sniego, susidariusio ledo padidėja laikančiųjų konstrukcijų apkrova. Konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui gali daryti poveikį ir didelis šaltis. Dėl minėtų priežasčių padidėja pastatų galimų griūčių ir nelaimingų atsitikimų rizika. Ypatingos priežiūros žiemos metu reikalauja senos statybos ir pastatyti iš lengvų metalo konstrukcijų pastatai. Siekiant išvengti ekstremalių situacijų žiemą, pasnigus ar tirpstant sniegui būtina stebėti, kad sniegas ir ledas nesikauptų ant pastatų stogų ir išorinių durų stogelių, prie švieslangių, sienų, langų ir kitų atitvarų paviršių, o jam susikaupus – nedelsiant šalinti. Pastebėjus pradedančius susidaryti varveklius, reikia organizuoti jų šalinimo darbus, iki darbų pradžios ir juos atliekant pavojingas vietas aptverti „STOP“ juosta. Susikaupusio sniego ir varveklių šalinimo darbai yra priskiriami techninės priežiūros pagrindiniams darbams, todėl jų neatlikimas užtraukia administracinę atsakomybę. Pasak V. Leikos, bendrojo naudojimo objektų valdytojai (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys arba kiti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgalioti asmenys, įmonės, teikiančias turto administravimo paslaugas, savivaldybės paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai (kurie privalo vykdyti) ir seniūnijos (kurios privalo informuoti pastatų savininkus (naudotojus)) privalo: 1. Atsižvelgiant, kad artimiausiomis dienomis galimai didės šalčiai, nedelsiant patikrinti pastato bendrojo naudojimo objektų – laiptinių, palėpių, rūsių langų ir durų sandarumą, durų pritraukiamojo (spyruoklės) mechanizmo funkcionavimą. Imtis visų būtinų priemonių, reikalingų šilumos nuostoliams sumažinti bei apsaugoti pastato inžinerines sistemas nuo užšalimo. 2. Žiemos metu (esant dideliam šalčiui, gausiai pasnigus, tirpstant sniegui) nuolatinius pastatų būklės stebėjimus atlikti ne rečiau kaip kas dvi savaites. Nuolatinių stebėjimų metu patikrinti, ar nėra deformuotų laikančiųjų konstrukcijų ir stogo dangos defektų, ar tvarkingi įrenginiai, skirti vandeniui pašalinti nuo pastatų ir jų konstrukcijų (latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos). 3. Pasnigus stebėti sniego storį ir jo poveikį pastatui, prireikus imtis skubių veiksmų susikaupusiam sniegui ir ledui pašalinti bei varvekliams nudaužyti nuo stogų ir išorinių durų stogelių. Šalinant sniegą, ledą ar varveklius būtina laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti teritoriją. 4. Pastebėjus pastato konstrukcijų pokyčius, nedelsiant atlikti jų remonto darbus, o nustačius deformuotas konstrukcijas, nedelsiant pašalinti jų priežastis ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugų pastato naudojimą. 5. Nustačius pastato konstrukcijų galimos avarinės būklės požymius (STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedas), nedelsiant kreiptis į statinių ekspertus ar ekspertizės įmones, kurios atlieka statinių būklės tyrimus ir nustato, ar esanti statinio konstrukcijų deformacija kelia pavojų, ar saugu statinį naudoti, taip pat gali pateikti rekomendacijas dėl avarinės būklės likvidavimo. „Primenu, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 360 straipsnio 3, 4, 5 punktus Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 60 iki 300 eurų. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 300 iki 500 eurų. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar LR Statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo 300 iki 1500 eurų“, – sakė V. Leika.

Utenos rajono savivaldybės administracija