Aktualijos

Dėl kvietimo dalyvauti Sveikatos centro veikloje

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-206 „Dėl Utenos sveikatos centro kūrimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo“ nusprendė inicijuoti Utenos sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo būdu.

Vadovaudamiesi Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-589 „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11.1 papunkčiu ir aukščiau nurodytu Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kreipiamės į visas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos privačias įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Aprašo III skyriuje ir 1 priede, Utenos rajono savivaldybėje, dėl dalyvavimo Utenos sveikatos centro veikloje.

Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą/pertvarką galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.

Apie ketinimą (nesutikimą) dalyvauti Utenos sveikatos centro veikloje prašome informuoti raštu iki 2023 m. liepos 28 d. imtinai, raštą Utenos rajono savivaldybės administracijai siunčiant laišką adresu Utenio a. 4, 28503 Utena arba el. paštu info@utena.lt.

Pažymėtina, kad sveikatos įstaigų rašytinis atsakymas nebus laikomas galutiniu privačios įstaigos sprendimu dalyvauti Centro veikloje. Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad sveikatos įstaiga nesutinka dalyvauti Centro veikloje.