Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės administracijaskelbia konkursą Strateginio planavimoir investicijų skyriaus investicijųspecialisto pareigybei

Utenos rajono savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, Utenio a. 4, 28503 Utena, kodas 188710442) skelbia konkursą laisvai specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti:
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus investicijų specialisto (pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė – specialistai)
Investicijų specialisto pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,8 iki 9,5 priklausomai nuo profesinio darbo patirties (darbo užmokestis nuo 1264,80 Eur iki 1767,00 Eur neatskaičius mokesčių).
Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti verslo investicijų pritraukimo darbo patirties (darbo patirties trukmė – 1 metai);
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, ekonominę plėtrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
5. mokėti efektyviai planuoti veiklas ir laiką;
6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. mokėti anglų kalbą B2 mokėjimo lygiu;
8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:
1. užtikrina veiksmingą bendravimą su Lietuvos ir užsienio valstybių verslo įmonėmis ir verslo investicijų pritraukimą į Uteną;
2. įtvirtina Utenos miesto žinomumą užsienio rinkose;
3. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais, konsultuojasi su suinteresuotomis pusėmis;
4. organizuoja Utenos investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus pristatančių leidinių rengimą, išleidimą ir platinimą, rengia analogišką medžiagą kitiems leidiniams ir informaciniams pranešimams, teikia informaciją, talpinamą VšĮ Utenos verslo informacijos centro ir Utenos rajono savivaldybės tinklapiuose;
5. organizuoja konferencijas bei Utenos miesto plėtros, investicijų projektų ir investicijų galimybių pristatymą teminėse tarptautinėse ir vietinėse parodose, atstovauja Utenos miesto savivaldybei tokio tipo renginiuose;
6. nagrinėja stambių investuotojų pasiūlymus dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybės;
7. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su viešąja įstaiga „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitais Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūriniais (teritoriniais) padaliniais bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;

 1. analizuoja Lietuvos bei užsienio valstybių savivaldybių patirtį investicijų pritraukimo ir skatinimo srityje;
  1. analizuoja potencialių investuotojų pateiktus investicinius projektus ir kitus dokumentus, teikia išvadas;
  2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus investicijų klausimais;
  3. pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus;
  4. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.
   Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
   Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo t.y. iki 2023 m. birželio 19 d., Valstybės tarnybos portalo interneto svetainėje. https://portalas.vtd.lt/
   Dokumentų pateikimo būdas: https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices
   Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Viešojo valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau – Sistema) privalo pateikti:
  5. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  6. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  7. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  8. dokumento, įrodančio anglų kalbos mokėjimo B2 lygį (Akredituoto asmens galiojanti pažyma apie pareigoms eiti reikalingos užsienio kalbos mokėjimą) kopiją;
  9. dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją;
  10. darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją;
  11. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  12. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 priedas).
   Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą! Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, t. y. iki š. m. birželio 19 d.
   Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienomis.
   Jei nė vienas pretendentas nepateiks dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitiks konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsakys į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.
   Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu:
   https://portalas.vtd.lt/lt/strateginio-planavimo-ir-investiciju-skyrius-investiciju-specialistas-322;883670.html
   Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 51252, el. p. gintare.sabiene@utena.lt
   Utenos rajono savivaldybės
   administracija