Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIAKONKURSĄ

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA
KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS
LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI
(SKELBIMO NR. 88849)

Duomenys apie įstaigą: Viešoji įstaiga Utenos ligoninė (toliau – įstaiga), Aukštakalnio g. 3, LT 28151 Utena, įstaigos kodas 183854143.
Direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis iki 2023 m. gruodžio 31 d. – 5517 Eur. Įstaigos vadovo darbo apmokėjimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnyje.
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
2. Turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį ir turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
prašymą dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą;
privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
užpildytą Pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496„Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);
užpildytą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms;
dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją;
kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytiems reikalavimams, kopijas.
Pretendentų vertinimo būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros svetainėje dienos. Konkurso paskelbimo data: 2023 m. birželio 13 d. 
Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;888490.html
Informacija teikiama: el. paštu: daiva.vecerinskiene@utena.lt arba tel. (8 389) 63 987.
Utenos rajono savivaldybės administracija