Aktualijos

Pranešimas apie rengiamą Utenos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą

Rengiamo plano pavadinimas – Utenos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas. Plano tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Plano rengimo organizatorius – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (J. Basanavičiaus g. 59, 28241 Utena, interneto svetainės adresas https://uratc.lt/, tel. (8 389) 50 440, el. p. info@uratc.lt).

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 6.1 papunkčiu, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) privaloma atlikti, kai rengiamas planas, skirtas atliekų tvarkymui, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui. Rengiamo plano, kaip savivaldybės atliekų sektoriaus strateginio dokumento, SPAV privalomas, todėl plano atranka SPAV atlikti neorganizuojama, planui atliekamos tolesnės SPAV procedūros: rengiami plano SPAV apimties nustatymo dokumentas ir ataskaita.