Šventadienio paraštėse

Rožinio malda Vatikane: kad kuo greičiau sulauktume pandemijos baigties

Popiežius Pranciškus Vatikano soduose vadovavo paskutinėms šių metų gegužinėms pamaldoms. Popiežius Pranciškus buvo paprašęs, kad kiekvieną šių metų gegužės mėnesio dieną būtų kalbamas Rožinis ir meldžiama, kad kuo greičiau pasibaigtų COVID-19 pandemija.
Gegužės 1-ąją pats popiežius vadovavo Rožinio maldai vienoje Šv. Petro bazilikos koplyčių, prie Marijos, Krikščionių Pagalbos, paveikslo. Prasidėjo visą mėnesį trukęs maldos maratonas, kuriame dalyvavo trys dešimtys Marijos šventovių penkiuose žemynuose. Paskutinėms gegužinėms pamaldoms šį pirmadienį vadovavo pats Šventasis Tėvas. Pamaldos Vatikano soduose vyko prie popiežiaus Pranciškaus pamėgto paveikslo, vaizduojančio Švč. Mergelę Mariją, atrišančią mazgus. Šio paveikslo originalas – 18-ojo amžiaus tapytojo Johanno Georgo Melchioro Schmidtnerio nutapyta drobė – kabo vienoje Bavarijos bažnyčioje.
Šį gegužės mėnesį daugybė tikinčiųjų visame pasaulyje dalyvavo maldoje, kilusioje į dangų iš Marijos šventovių, sakė Pranciškus, pradėdamas pirmadienio pamaldas: „Kiekvieną dieną mes, laikydami rožinį rankose, kreipėme savo žvilgsnius į tave, Gailestingumo Motina, maldaudami, kad pasibaigtų pandemija. Šį vakarą mes susirinkome priešais tave, Mergelę ir Motiną, gerbiamą šiame paveiksle kaip ta, kuri atriša mazgus. Iš tiesų labai daug įvairių mazgų surišo mūsų gyvenimą ir suvaržė mūsų veiklą – tai egoizmo ir abejingumo mazgai, ekonominiai ir socialiniai mazgai, smurto ir karo mazgai.“
Po Šventojo Tėvo įvado prasidėjo Rožinio malda – buvo kalbami penki Džiaugsmo slėpiniai, buvo meldžiama, kad Dievo Motina, mūsų pagalbininkė ir užtarėja, atrištų mūsų gyvenimo mazgus, padėtų mums įveikti įvairius gyvenime patiriamus sunkumus.
Apmąstant pirmąjį Džiaugsmingosios Rožinio dalies slėpinį – Apreiškimą Marijai – buvo prašoma Dievo Motinos, kad ji atrištų mazgą, kuris trukdo nuoširdiems tarpusavio santykiams. Marija mus teužtaria, kad suvoktume gyvenimo bendruomenėje vertę, įveiktume individualizmą ir abejingumą. Viešpats temoko mus sekti, kuri priima Dievo Sūnų į savo gyvenimą, pavyzdžiu, tepadeda mums atkurti nutrauktus santykius, kad vėl galėtume gyventi visavertį ir vaisingą bendruomeninį gyvenimą visais lygmenimis.
Antrasis slėpinys – Mergelė Marija lanko giminaitę Elzbietą. Apmąstant šį slėpinį buvo meldžiama, kad Dievo Motina atrištų nedarbo mazgą, kad jai užtariant atsigautų socialinis ir ekonominis gyvenimas, nes šiandien labai daug žmonių neturi darbo, daug įmonių atsidūrė ties išlikimo riba.
Apmąstant trečiąjį – Jėzaus gimimo – slėpinį buvo meldžiamasi už šeimas, buvo prašoma Marijos, kad atrištų smurto šeimose mazgą. Labai daug smurto yra tarp namų sienų, daug šeimų kenčia dėl socialinės įtampos ir neteisybės, dėl solidarumo stokos. Apmąstydami Taikos Kunigaikščio Jėzaus Kristaus įsikūnijimą ir gimimą, užgesinkime visus įtampos židinius pasaulyje, ryžtingai atmeskime visų rūšių smurtą – pradedant tuo, kuris kankina šeimas, ir baigiant neapykanta tarp tautų ir religijų.
Kalbant ketvirtąjį slėpinį ir apmąstant Jėzaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje buvo prašoma, kad Marija atrištų ligų ir nevienodos prieigos prie medicinos pasaugų ir žmonijos pažangos laimėjimų mazgą. Jėzus Kristus – visų tautų Šviesa – teapšviečia žmoniją, kad būtų atsisakyta savanaudiškumo, kad mokslo laimėjimais būtų solidariai dalijamasi su visais žmonėmis, ypač su silpniausiais ir vargingiausiais.
Apmąstant penktąjį – Jėzaus atradimo – slėpinį buvo prašoma, kad Marija atrištų mazgą, kuris vis dar varžo sielovadą ir bendruomeninį gyvenimą. Vyskupijos, parapijos, visi pastoracijos ir evangelizacijos centrai teatranda prarastą entuziazmą, visa Bažnyčia drąsiai tetampa išeinančia Bažnyčia, tesipriešina viską kaustančiam abejingumui.
Sukalbėjus visus penkis Rožinio Džiaugsmingosios dalies slėpinius, popiežius Pranciškus palaimino karūną, kuria buvo vainikuotas Mergelės Marijos, Mazgų atrišėjos, paveikslas. Buvo giedama ir tradicinė gegužinių pamaldų Mergelės Marijos litanija. Visą mėnesį trukusio ir visus žemynus aplankiusio maldos maratono paskutinės gegužinės pamaldos baigėsi palaiminimu bei Šventojo Tėvo padėka šios iniciatyvos organizatoriams ir visiems, kas kiekvieną dieną meldėsi. (JM / Vatican News)