Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS


POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2023 m. balandžio 20 Nr. MP-24
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 104,126 punktais:
1. Šaukiu 4-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. balandžio 27 d. 9.00 val. savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
1. Sudarau Utenos rajono savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkės projektą:
1. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.
2. Dėl atstovo į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
7. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos patvirtinimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos patvirtinimo.
9. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos patvirtinimo.
10. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas“ 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
11. Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos komunalininkas“ 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
13. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
14. Dėl UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
15. Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo.
16. Dėl leidimo perduoti turtą VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties nuosavybėn.
17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-27 „Dėl darbuotojų paskyrimo asmens gebėjimams pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinti ir išvadoms rengti“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Marijus Kaukėnas