Aktualijos

Programa – visuomenės vertinimui

Primename, kad Utenos rajono savivaldybės administracija yra parengusi Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programą. Visuomenei ji buvo pristatyta š. m. vasario mėnesį. Šią programą dar kartą teikiame Utenos rajono visuomenės vertinimui. Su programa galima susipažinti ir Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje www.utena.lt.
Jūsų pasiūlymų, pastabų, nuomonių laukiame tel.: 8 687 25802, 8 389 64037, 8 389 64038; el. p. edita.urboniene@utena.lt, danute.incirauskiene@utena.lt, info@utena.lt.
Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programa

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programa (toliau – Programa) nustato Programos tikslus ir uždavinius, Programos įgyvendinimo priežiūrą, Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo (toliau – kvartalų tvarkymo) parinkimo tvarkymui pirmumo kriterijus, finansavimo šaltinius.


2. Programa skirta įgyvendinti savivaldybių savarankiškąsias funkcijas – teritorijų planavimą, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą, aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą.
3. 2019–2023 metais sutvarkyti infrastruktūrą ne mažiau kaip prie iki 30 proc. daugiabučių namų ir visuomeninės paskirties savivaldybei priklausančių pastatų (sutvarkyti teritoriją ir pagerinti butų gyventojų gyvenimo kokybę).
4. Programos parengimo tikslas – paspartinti Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros objektų tvarkymą, pagerinti miesto daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų gyvenimo kokybę.
5. Programa atitinka 2018–2024 metų Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams patvirtinimo“ 1 prioriteto ,,Konkurencingos rajono ekonomikos plėtra“ 1.4 tikslo ,,Teritorinės sanglaudos didinimas“ 1.4.1 uždavinio ,,Kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves bei viešąją infrastruktūrą“ 1.4.1.2 priemonę ,,Gerinti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinką (gyvenamąją aplinką) Utenos rajono savivaldybės miesto ir miestelių gyvenamosiose teritorijose“ bei Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Infrastruktūros objektų plėtros programoje Nr. 06 numatyto strateginio tikslo ,,Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus“ uždavinius Nr. 06.1.2 ,,Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą“ bei Nr. 06.1.4 ,,Organizuoti specialiųjų programų vykdymą“.
6. Programoje vartojamos sąvokos:
6.1. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų.
6.2. Kvartalas – keli savo plotu ar teritoriniu atžvilgiu tarpusavyje susiję privatūs, vieši ir (ar) kitos paskirties pastatai, kurie su viešąja infrastruktūra savo dydžiu atitinka teritoriją, mažesnę už atitinkamą miesto rajoną ar jo dalį.
6.3. Infrastruktūra – viešojo sektoriaus dalis, apimanti įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus, objektus: inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ar aplinkos kokybei gerinti reikalingus objektus.
6.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

7. Utenos mieste yra 288 daugiabučiai gyvenamieji namai, užimantys bendrą 73,42 ha plotą, ir 2 431 individualus gyvenamasis (vieno–dviejų butų) namas.
8. Utenos mieste daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose vyrauja didelis pastatų nusidėvėjimas, tik nedidelė daugiabučių gyvenamųjų namų dalis yra naujesnės statybos. Taip pat kvartaluose yra didelis poreikis atnaujinti nusidėvėjusią inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą bei želdynų teritorijas. Dalyje kvartalų (Smėlio, Statybininkų, dalyje Aukštakalnio) apšvietimo tinklų nėra įrengta, o kitose dalyse įrengti apšvietimo tinklai pasenę ir nusidėvėję.
9. Iki 2018 m. liepos 1 d. Utenos mieste atnaujinta, pradėta atnaujinti ar parengti dokumentai atnaujinti 61 daugiabutį gyvenamąjį namą, ir tai sudaro 21,2 proc. visų Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų. Didžiausias procentas atnaujintų ar pradėtų atnaujinti daugiabučių namų yra Aukštakalnio kvartale – 33,72 proc., Dauniškio –14,62 proc. Nėra nė vieno atnaujinto daugiabučio namo Smėlio ir Krašuonos kvartaluose.
10. Miesto teritorijos kvartalinio padalijimo schema parengta vadovaujantis miesto bendruoju planu, miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros bei teritorijų tvarkymo reglamento nustatymo specialiaisiais planais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-66 ,,Dėl Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų specialiųjų planų patvirtinimo“ ir kitais specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais.
11. Utenos mieste išskiriami šie daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalai:
11.1. Dauniškio kvartalas;
11.2. Aukštakalnio kvartalas;
11.3. Naujasodžio kvartalas;
11.4. Statybininkų kvartalas;
11.5. Vyturių kvartalas;
11.6. Smėlio kvartalas;
11.7. Krašuonos kvartalas;
11.8. Stadiono kvartalas;
11.9. Kitos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų grupės.
12. Atskirų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų būklės analizė:
12.1. Dauniškio gyvenamasis kvartalas išsidėstęs šiaurinėje Utenos miesto dalyje. Jis ribojasi su Aušros ir Vaižganto gatvėmis. Kvartalo plotas – 15,71 ha, iš jo užstatytas plotas – 2,89 ha. Dominuojantis užstatymas – daugiaaukštė statyba, dauguma pastatų pastatyti 1965–1972 metų laikotarpiu. Kvartale yra 47 pastatai, iš kurių 6 visuomeninės paskirties pastatai (Utenos Dauniškio gimnazija, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Utenos vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Utenos mokykla-vaikų darželis ,,Varpelis“, 2 prekybos centrai), 41 daugiabutis gyvenamasis namas. Pusės kvartalo komunikacijų sistemos (kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) būklė yra gera, jos atnaujintos (modernizuotos) įgyvendinus ES lėšomis finansuotą projektą ,,Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas“. Šioje dalyje įrengtos rekreacinės (sporto) ir poilsio zonos. Kitoje kvartalo pusėje komunikacijų sistemos (kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) būklė nepatenkinama. Rekreacinių (sporto) ir poilsio zonų būklė taip pat nepatenkinama. Jų atnaujinimas leistų atkurti jų normatyvinę būklę ir iš esmės pagerintų gyvenamosios aplinkos kokybę. Dalies kvartalo gatvių apšvietimo tinklai atnaujinti (modernizuoti), kitos dalies būklė nepatenkinama.
12.2. Aukštakalnio gyvenamasis kvartalas išsidėstęs šiaurės vakarinėje Utenos miesto dalyje. Jis apribotas Kupiškio, Aukštakalnio ir Taikos gatvių. Kvartalo plotas – 20,85 ha, iš jo užstatytas plotas apima 4,46 ha. Dominuojantis kvartalo užstatymas – daugiaaukštė statyba, dauguma pastatų pastatyti per 1975–1988 metus. Kvartale iš 91 pastato viešųjų pastatų yra 5 (Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos Aukštakalnio progimnazijos ,,Žiburio“ skyrius, Utenos vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka“, prekybos centras, visuomeninės-administracinės paskirties pastatas (Taikos g. 6), daugiabučių gyvenamųjų namų – 86, iš kurių 9 devynių aukštų pastatai, likę daugiabučiai – 5 aukštų. Komunikacijų sistemos (privažiavimai, šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės) užima 5,22 ha, jų būklė yra nepatenkinama, rekreacinių (sporto) ir poilsio zonų būklė nepatenkinama. Šių objektų atnaujinimas leistų atkurti jų normatyvinę būklę ir iš esmės pagerintų gyvenamosios aplinkos kokybę. Kvartalo daugiabučiuose namuose yra 2 751 butas, įrengta 928 automobilių stovėjimo vietos, automobilių stovėjimo vietų pasiūla tenkina 33,7 proc. gyventojų (skaičiuojant vienam butui – 1 automobilių stovėjimo vietą). Dalis kvartalo privažiavimo kelių neišlaiko STR 2.02. 01 ,,Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų (minimalus automobilių privažiavimo prie daugiabučių pastatų plotis turi būti ne mažesnis kaip 5,5 m). Kvartale yra 14 konteinerinių buitinių atliekų aikštelių (9 iš jų bus modernizuotos įrengiant pusiau požemines komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikšteles (projektas ,,Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Utenos rajone“), tačiau esamas aikštelių skaičius yra nepakankamas, dėl siaurų privažiavimų ir statomų automobilių privažiavimai prie esamų aikštelių nėra patogūs. Kvartale esančių šilumos tiekimo tinklų didžioji dalis atnaujinti (modernizuoti). Gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų būklė nepatenkinama. 23,3 proc. daugiabučių namų kiemų ir privažiavimų prie jų (iš viso prie 20 daugiabučių namų) gatvių apšvietimas visai neįrengtas. Parengtas dalies Aukštakalnio kvartalo teritorijos sutvarkymo techninis projektas ir 2018 m. pradėtas įgyvendinti. Aukštakalnio kvartalo infrastruktūros tvarkymas pradedamas kvartalo dalyje prie atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų Taikos g. 5, Taikos g. 7, Taikos g. 9, Taikos g. 11, Taikos g. 17 ir nerenovuotų daugiabučių namų Taikos g. 15, Taikos g. 13.
12.3. Naujasodžio kvartalas išsidėstęs Utenos miesto šiaurės vakarų dalyje. Kvartalas apribotas Kupiškio, Naujasodžio ir Aukštakalnio gatvių. Teritorijoje dominuoja daugiaaukštė gyvenamoji statyba kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Kvartalo teritorija – 4,49 ha, iš jos pastatai ir/ar statiniai užima 0,92 ha plotą (20 proc. teritorijos), želdiniai – 2,42 ha (54 proc. teritorijos), komunikacinės sistemos – 1,15 ha (26 proc.). Kvartale yra 27 daugiabučiai gyvenamieji namai, visi jie 5 aukštų. Gyvenamieji namai pastatyti 1988-1992 metų laikotarpiu. Dėl lėšų stygiaus bei kitų aplinkybių Naujasodžio kvartalo gyvenamosios aplinkos sutvarkymui nebuvo skirta reikiamo dėmesio. Kvartalas praktiškai neapželdintas (vyrauja prastos būklės vejos, gyventojų iniciatyva pasodinti pavieniai medžiai ir krūmai), nėra įrengtų vaikų žaidimo aikštelių, socialinė infrastruktūra neišvystyta. Kvartale nėra visuomeninės paskirties objektų. Bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis – 549 vietos (1 butui – viena stovėjimo vieta), poreikis tenkinamas 42,8 proc. (įrengtos 235 automobilių stovėjimo vietos). Kvartalui per maža 2 konteinerinių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių, būtina vietomis praplatinti privažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kad būtų vykdomas STR 2.02. 01 ,,Gyvenamieji pastatai“ reikalavimas.
12.4. Statybininkų kvartalas išsidėstęs šiaurės rytinėje Utenos miesto dalyje, jo teritorija apribota Vaižganto, Užpalių ir Sėlių gatvėmis. Kvartalo plotas – 19,0 ha, iš jo užstatytas plotas – 1,03 ha. Dominuojantis užstatymas – daugiaaukštė statyba, dauguma pastatų pastatyti 1970-1980 metų laikotarpiu. Kvartalo užstatymas formuotas keliais etapais – tai atsispindi ir kvartalui priklausančių želdynų bei socialinės infrastruktūros kiekybiniuose ir kokybiniuose rodikliuose. Želdynams kvartale tenka 53,9 proc. visos teritorijos, jie skurdūs (veja ištrypta, mažai medžių ir dekoratyvinių krūmų). O komunikacijų sistemos (privažiavimai, šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės) užima tik 1,36 ha plotą, arba sudaro 26,2 proc. kvartalo ploto. Kvartale yra 21 pastatas – išskyrus Utenos vaikų lopšelį-darželį ,,Gandrelis“, visi pastatai yra daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriuose yra 773 butai. Įrengtoms automobilių stovėjimo aikštelėms tenka 0,97 ha plotas, arba 18,6 proc. kvartalo teritorijos. Automobilių stovėjimo vietų pasiūla tenkinama 28,7 proc. Komunikacijų sistemos (kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) būklė yra patenkinama, rekreacinių (sporto) ir poilsio zonų būklė nepatenkinama. Kvartale esantys šilumos tiekimo tinklai atnaujinti (modernizuoti). Kvartale nemaža dalis privažiavimų netenkina STR 2.02. 01 ,,Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų, kai kurie privažiavimai yra mažesni nei 3,5 m pločio ir neužtikrina specialiųjų tarnybų automobilių pravažiavimo. Kvartalo gyventojams nėra patogu išmesti komunalines atliekas tik į dvi kvartale esančias konteinerines buitinių atliekų aikšteles. Kvartalo socialinė infrastruktūra neišvystyta, būtina jos kokybinė ir kiekybinė plėtra. Kvartalo struktūra, vertinant esamo užstatymo ir želdynų santykį, yra palanki geroms gyvenimo sąlygoms plėtoti.