Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2-OJO
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2023 m. kovo 16 d. Nr. MP-11 Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu: 1. Šaukiu 2-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. kovo 23 d., 9.00 val., savivaldybės posėdžių salėje. 1. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų.

4. Dėl J. T. 2023 m. sausio 26 d. skundo „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-256 pagrįstumo“ netenkinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą.

7. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo.

8. Dėl UAB „Kasandros grupė“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

9. Dėl VšĮ Utenos verslo informacijos centro atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „Skuba RE“.

12. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „Umaras“.

13. Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metams nustatymo.

15. Dėl Utenos švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.

17. Dėl pritarimo projektui „Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą Latvijos ir Lietuvos kultūros paveldo objektuose“.

18. Dėl UAB Utenos šilumos tinklai 2023–2025 m. investicinio plano suderinimo.

19. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.

20. Dėl sutikimo rekonstruoti pastatą.

21. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos Viltis“.

 1. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Juknėnų kaimo bendruomenei.
  1. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Kaimo bendruomenei „Lunka“.
  2. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utena) perdavimo pagal panaudos sutartį.
  3. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
  4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-22 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
  5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
  6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-170 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  8. Dėl budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių laikino atokvėpio paslaugos atlygio nustatymo.
  9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo.
  10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  11. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių patvirtinimo 2023–2026 metams.
  12. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.
  13. Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi.
  14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.
  15. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
   Savivaldybės meras
   Alvydas Katinas