Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. MP-19, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 8-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. rugpjūčio 25 d. 9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
 4. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
 5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone ridos savikainos nustatymo.
 7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos nesuteikimo UAB „Utenos prekyba“.
 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo.
 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
 10. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą.
 11. Dėl leidimo Utenos kultūros centrui įsigyti lengvąjį automobilį.
 12. Dėl pritarimo Susitarimui dėl teisių ir pareigų pagal 2015 m. kovo 31 d. Bendradarbiavimo sutartį Nr. S3-40 perleidimo sudaryti.
 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
 14. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
 15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
 16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai.
 17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
 18. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Gamtos fotografų klubui „Žalias skėtis“.
 19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.
 23. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl prašymo perduoti Utenos rajono savivaldybei patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą“ pakeitimo.
 25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo.
 26. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Alvydas Katinas Savivaldybės meras