Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti: Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 9,2 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirties sritis – mobilizacijos srities patirtis;
1.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
4. Transporto priemonių pažymėjimai:
4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
Valstybės tarnautojo funkcijos:
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą.
17. Rengia teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais, pasirengimo PŠP teikti projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, planų ir nurodymų mobilizacijai, PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdyti, konsultuoja mobilizacijos ir PŠP klausimais. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio struktūrinio padalinio vadovo pavedimus.
18. Nustato mobilizacinių išteklių poreikį, tvarko turimų mobilizacinių išteklių apskaitą ir planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybei pavaldžių subjektų mobilizacinių išteklių sutelkimą. Planuoja lėšas, reikalingas pasirengti mobilizacijai vykdyti ir PŠP teikti. Rengia sutarčių technines specifikacijas ir reikalavimus sutartims sudaryti. Atlieka mobilizacinių ūkio subjektų patikrinimus.
19. Rengia savivaldybės administracijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, jo pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašą įtrauktus asmenis su jų funkcijomis, atliekamomis mobilizacijos metu ar teikiant PŠP ir koordinuoja savivaldybei pavaldžių subjektų, kurių veiksmai ir priemonės numatyti savivaldybės mobilizacijos plane, CMPR sudarymą.
20. Renka duomenis, reikalingus Valstybės mobilizacinių išteklių galimybių katalogui ir PŠP galimybių katalogui, teikia juos Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos.
21. Dalyvauja organizuojant, vykdant mobilizacinio, PŠP mokymo renginius savivaldybėje, jai pavaldžiuose subjektuose, kurių priemonės numatytos savivaldybės mobilizacijos plane, mobilizaciniuose ūkio subjektuose, rengia minėtus mokymo planus. Planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas, dalyvauja organizuojant ir vykdant tarpinstitucinio lygmens pratybas.
Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo patvirtintas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), 1.2. papunktyje nurodytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Aprašo 1 priedas);
5. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio kalbos mokėjimo lygį kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t. y. iki š. m. birželio 22 d.
Visą skelbimo tekstą galima rasti adresu https://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-tvarkos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54072.html
Kontaktai išsamesnei informacijai: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Justina Kavarskienė, tel. (8 389) 43537, justina.kavarskiene@utena.lt
Utenos rajono savivaldybės administracija