Aktualijos

ŠV. JUOZAPO METAI LELIŪNŲ (Utenos r.) PARAPIJOJE

2021 m. birželio 26–27 dienomis Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje tradiciškai vyks Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai ir Šv. Juozapo metų iškilmės. „Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai“ („Katalikų bažnyčios katekizmas“). Tradicinė atlaidų sandara dviejų dalių. Pirmoji atlaidų dalis – iškilmingai švenčiamos šv. Mišios (ir einama procesija). Antroji – įvairi dvasinė ir kultūrinė programa.
Šiemet Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų iškilmės, skirtos Šv. Juozapo metams paminėti, Leliūnų parapijoje prasidės jų išvakarėse – šeštadienį, t. y. birželio 26 d. po pietų koplyčioje, naujai pritaikytoje edukacijoms ir parodoms (maloniai prašome būti koplyčios remonto darbų rėmėjais).
16.30 val. įvyks Ž. Mameniškienės grafikos darbų parodos „Šventieji Bažnyčioje“ atidarymas. Po to – individuli kūrinių apžiūra iki 20 val. (sekmadienį paroda veiks nuo 10 iki 12 val.).
17 val. Leliūnų bažnyčioje organizuojama pašnekesių maratono, prasidėjusio Leliūnų Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje 2020-ųjų spalio 11-ąją, diskusija tema „Ką veikti parapijoje?“ Paskutiniajame šio maratono pokalbyje dalyvaus Vilma Steputaitienė – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorė, ir kun. dr. Gediminas Jankūnas – VDU KTF, Krekenavos bazilikos klebonas. Moderuos bibliotekininkė Jurgita Gudelienė (Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka).
18 val. šv. Mišios Leliūnų šv. Juozapo bažnyčioje ir birželinės pamaldos.
19 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Giovanni Battistos Pergolesi vienaveiksmė komiška opera „Tarnaitė ponia“ (rež. Gediminas Šeduikis) Leliūnų miestelio aikštėje (rėmėjas – Utenos rajono savivaldybė).
19–21 val. Leliūnų parapijos namuose (Kauno g. 27) nuolatinės liturginės ekspozicijos apžiūra.
2021 birželio 27-oji – atlaidų diena ir Leliūnų bažnyčios gimtadienis, nes prieš 120 metų buvo pašventinti naujos mūrinės bažnyčios pamatai ir kertinis akmuo: 1901 07 16 klebonas kun. Antanas Masaitis (1868–1892–1938) pašventino kertinį būsimos mūrinės bažnyčios akmenį.
Prieš šv. Mišias birželinės pamaldos.
11 val. Šv. Petro ir Povilo atlaidų šv. Mišias Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje aukoja vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
Po šv. Mišių giedama Šv. Juozapo litanija.
Po to – malonus susitikimas su Vyskupu šventoriuje ir asmeniniai pokalbiai.
12–13 val. Leliūnų parapijos namuose – nuolatinės liturginės ekspozicijos apžiūra.
Moderni šio amžiaus antroji atlaidų dalis Lietuvoje pradėjo formuotis tik atkūrus Nepriklausomybę. Įvairūs kultūriniai renginiai grąžina į gyvenimą sovietmečiu sunaikintą tradiciją – žmonių susibūrimus po iškilmių bažnyčioje. Okupacijos metais ši paprotinė atlaidų dalis – parapijos šventė su kermošiais (vokiečių k. – bažnyčios mugė, t. y. prekyba, lydinti bažnytines šventes) ir jomarkais (vokiečių k. – metų mugė), elgetų susibūrimais, keliaujančiais muzikantais ir giesmininkais – buvo beveik iš esmės sunaikinta.
Kviečiame VISUS birželio 26–27 dienomis dalyvauti
Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje vyksiančiuose Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaiduose.
Kviečiame gaivinti ir puoselėti MALDOS ir BENDRAVIMO tradicijas.
Leliūnų parapijos inf.