Aktualijos

Pasikeitė iš pataisos įstaigų paleistų asmenų integracijos į visuomenę tvarka

Genovaitė Šnurova

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos tvarka. Plačiau apie tai papasakojo Utenos rajono savivadybvės Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos skyriaus vyr. socialinė darbuotoja Liudmila Sadauskienė.

Sakykite, ar realiai jau pradėta vykdyti tokia pagalba? Taip. Vadovaujantis nuo 2021-01-01 įsigaliojusiu iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybėje pradėta vykdyti iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija. Tai pagalba iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims užmegzti socialinius ryšius, atkurti socialinius įgūdžius, įsitraukti į darbo rinką. Ar tokia pagalba teikiama tik jau paleistiems asmenims? Ne. Darbas su paleidžiamais (paleistais) iš pataisos įstaigos asmenimis vyksta dviem etapais. Pirmas etapas prasideda dar pataisos įstaigoje, kuomet pataisos įstaigos socialinis darbuotojas, nuteistiesiems asmenims likus ne mažiau kaip vieniems metams iki galimo lygtinio paleidimo arba bausmės termino pabaigos, pradeda vykdyti pirmąjį socialinės integracijos etapą bei, likus ne mažiau kaip 6 mėn. iki planuojamo bausmę atliekančio asmens paleidimo, siunčia savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos. Už antrąjį socialinės integracijos etapą atsako savivaldybės, į kurios teritoriją iš pataisos įstaigos paleistas asmuo grįžo ir deklaravo gyvenamąją vietą, administracija. Kokios paslaugos konkrečiai teikiamos? Iš pataisos istaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikiama palydimoji paslauga, kuri Apraše apibrėžiama kaip visuma tarpusavyje susijusių paslaugų, kuriomis siekiama padėti asmenims prisitaikyti prie aplinkos, gauti reikiamą informaciją ir priėjimą prie socialinės paramos sistemos, atkurti ir (ar) sustiprinti ryšius su artimais giminaičiais bei (ar) sugyventiniais, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, atgauti darbui reikalingus įgūdžius ir (ar) jų įgyti, t. y. visapusiškai palengvinti asmenų socialinę integraciją. Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitos bendrosias socialinės paslaugos. Ar jums jau žinoma informacija apie tai, kiek asmenų iš pataisos įstaigų planuoja grįžti į Utenos rajoną ir kokie jų socialiniai poreikiai? Nuo šių metų sausio mėn. iki balandžio 12 d. gauta 11 pranešimų apie paleidimą iš pataisos įstaigų, pagalbos kreipėsi 6 asmenys. Dažniausiai buvo reikalinga informacija ir pagalba pateikiant prašymus dėl piniginės socialinės paramos, apgyvendinimo paslaugų nakvynės namuose, pagalbos aprūpinat drabužiais, avalyne, maisto produktais, konsultacijos užimtumo, įdarbinimo klausimais, tarpininkavimas atkūriant sociainius ryšius su artimaisiais, bendradarbiavimas su probacijos atstovais. Apraše numatyta iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, savivaldybių biudžeto lėšų, Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kitų teisėtai gautų lėšų. Per šį laikotarpį visi iš pataisos įstaigos grįžę asmenys, kurie kreipėsi pagalbos, elgėsi mandagiai, konfliktinių situacijų nebuvo. Susidarė įspūdis, kad asmenys iš pataisos įstaigos grįžta motyvuoti keisti savo netinkamą elgesį ir gyvenimo būdą, deda pastangas integruotis į visuomenę bei atkurti socialinius ryšius su artimaisias.