Aktualijos

Kviečiame tapti nuolatiniu globotoju!

Nuo liepos 1 d. į globos sistemą įvedamas nuolatinio globotojo institutas.
Nuolatinis globotojas – fizinis asmuo, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su globos centru, prižiūrintis likusį be tėvų globos vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra arba turi būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), su kuriuo nesusijęs giminystės ryšiais ir kuris atitinka bent vieną iš nurodytų požymių:

·         turi nesėkmingos laikinosios priežiūros, globos (rūpybos) ir (ar) įvaikinimo patirtį (globėjo nušalinimas, atleidimas, tėvų valdžios ribojimas įtėviams);

·         turi sunkiai išgydomų ir (ar) nepagydomų raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių;

·         piktnaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių;

·         turi funkcionavimo sunkumų (neadaptyvus elgesys, socialinis nusišalinimas, prisitaikymo mokykloje sunkumai ir mokyklos nelankymas, polinkis į savižudybę ir pan.);

·         vyresnis nei dešimties metų vaikas; nepilnamečiai tėvas ar motina drauge su vaiku bei, jei  priežiūra reikalinga didesnei nei trijų vaikų brolių ir (ar) seserų grupei“.

Vaiko globa – tai apmokamas darbas ir svarbi socialinė misija. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras (toliau – Globos centras) pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, bei specializuotą jos dalį rengia nuolatinius globotojus. Mokymų laikotarpiu bus vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti nuolatiniais globotojais. Platesnė informacija teikiama – tel. +370 61559171 arba el. paštu: globos.koordinatoriai@gmail.com

 Savivaldybė per Globos centrą už nuolatinio globotojo prižiūrimą vaiką skiria ir moka atlygį nuolatiniam globotojui. Nuolatiniai globotojai gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, tikslinius priedus, mokamus pagal Išmokų vaikams įstatymą ir vienkartinį atlygį vaiko apgyvendinimo vietai įkurti bei nuolatines Globos centro paslaugas (laikino atokvėpio, globos koordinatoriaus, psichologo ir kt. specialistų konsultacijas).

Susidomėjote, kviečiame susipažinti su vaikų globos galimybėmis atvykstant į Globos centrą, esantį Vaižganto g. 50-1, Utena arba skambinant telefonu +370 61559171; +370 389 61623.
Dalindamiesi šia žinia su draugu, kaimynu ar kolega, atliksite gerą darbą! Kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje.