Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. MP-53
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 8-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. rugsėjo 26 d. 9 val.savivaldybės salėje.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
2.3. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“.
2.4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
2.5. Dėl pritarimo ir reikalavimų atitikimo projektui, teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.
2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
2.7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.
2.8. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo.
2.9. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ „Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
2.10. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
2.11. Dėl socialinio būsto pirkimo.
2.12. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
2.13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Taikos g. 14-82, Utenoje) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
2.14. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
2.15. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos verslo informacijos centrui.
2.16. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto (patalpų, Pilies g. 14, Užpaliai, Utenos r. sav.) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
2.17. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį labdaros ir paramos fondui „Jokūbo kopėčios“.
2.18. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2019–2020 m. m. sportinio ugdymo plano projekto suderinimo.
2.19. Dėl 2020-ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo organizavimo laikinosios komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
2.20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
2.21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.
2.22. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2018 metų stebėsenos ataskaitai.
2.23. Dėl pritarimo Utenos rajono teritorijos bendrojo plano (įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą) sprendinių įgyvendinimo 2018 metų stebėsenos ataskaitai.
3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas