Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 11-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. MP-62

Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 11-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. savivaldybės salėje.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.2. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
2.3. Dėl mokesčių lengvatų.
2.4. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
2.5. Dėl pritarimo projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“.
2.6. Dėl Utenos regiono vietos veiklas grupės projekto „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ dalinio finansavimo.
2.7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuvos prekyba“.
2.8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo „Bikuva“, UAB.
2.9. Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą.
2.10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
2.11. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.12. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
2.13. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
2.14. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai klubui „U40 plius“.
2.15. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
2.16. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
2.17. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.18. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
2.19. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
2.20. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
2.21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
2.22. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
2.23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.24. Dėl Laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.
2.25. Dėl VšĮ Utenos ligoninės gydymo tarybos sudarymo.
2.26. Dėl VšĮ Utenos ligoninės slaugos tarybos sudarymo.
2.27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Alvydas Katinas
Utenos rajono savivaldybės meras