Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSŲ SKELBIMO DĖL P. CVIRKOS GATVĖS IR L. GIROS GATVĖS UTENOJE
PAVADINIMŲ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. MP-22
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 22 punktu, 4 dalimi, 36 straipsnio 2 punktu, 39 straipsnio 1 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 43 straipsniu, 44 straipsnio 4 dalimi, 45 straipsnio 4, 5 dalimis, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 167 punktu, Utenos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-71 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12, 15 punktais: 1. Skelbiu vietos gyventojų apklausas:

1.1. Dėl P. Cvirkos gatvės Utenoje pavadinimo pakeitimo;

1.2. Dėl L. Giros gatvės Utenoje pavadinimo pakeitimo.

2. Nustatau:

2.1. apklausos, nurodytos šio potvarkio 1.1 papunktyje, teritorija – P. Cvirkos gatvė Utenoje;

2.2. apklausos, nurodytos šio potvarkio 1.2 papunktyje, teritorija – L. Giros gatvė Utenoje.

2.3. apklausų, nurodytų šio potvarkio 1 punkte:

2.3.1. būdas – tiesioginis vietos gyventojų nuomonės įrašymas į apklausos dalyvių sąrašo lapus;

2.3.2. data, vieta ir trukmė – 2022 m. rugsėjo 1-9 d., Utenos rajono savivaldybės administracijos darbo valandomis – Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Utenio a. 4, Utena, 101 kab.

2.4. apklausai teikiamo klausimo tekstas:

2.4.1. apklausos, nurodytos šio potvarkio 1.1 papunktyje: „1. Ar siūlote keisti Utenos mieste esančios P. Cvirkos gatvės pavadinimą? TAIP / NE. Jeigu 1 klausime pažymėjote atsakymą TAIP, atsakykite į 2 klausimą. 2. Pažymėkite, kokį pavadinimą siūlote suteikti P. Cvirkos gatvei, esančiai Utenos mieste? □ Dvaro □ Vakarų □ R. Šaltenio □ Įrašykite savo siūlomą gatvės pavadinimą________________;

2.4.2. apklausos, nurodytos šio potvarkio

1.2 papunktyje: „1. Ar siūlote keisti Utenos mieste esančios L. Giros gatvės pavadinimą? TAIP / NE. Jeigu 1 klausime pažymėjote atsakymą TAIP, atsakykite į 2 klausimą.

2. Pažymėkite, kokį pavadinimą siūlote suteikti L. Giros gatvei, esančiai Utenos mieste? □ Rytų □ Gojaus □ Šilelių □ Įrašykite savo siūlomą gatvės pavadinimą________________;

3. Sudarau Apklausų dėl P. Cvirkos gatvės ir L. Giros gatvės Utenoje pavadinimų pakeitimo komisiją (toliau – Komisija):

3.1. Edita Urbonienė, Utenos miesto seniūnijos seniūnė (Komisijos pirmininkė);

3.2. Saulius Zokas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyriausiasis architektas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

3.3. Rolanda Kubickienė, Utenos miesto seniūnijos vyr. specialistė (Komisijos sekretorė);

3.4. Asta Vainiūtė-Misiukevičė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja (pakaitinė narė – Kristina Andrulienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja);

3.5. Arvydas Mitalas, Kultūros skyriaus specialistas.

4. Nurodau, kad šis potvarkis turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje.

5. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas