Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL apdovanojimo UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ŽENKLU „UŽ GERUMĄ
UTENOS KRAŠTO BENDRUOMENEI“

2022 m.rugpjūčio 22 d. Nr. MP-20, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės mero 2021 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. MP-38 ,,Dėl apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, 6, 8 ir 12 punktais, atsižvelgdamas į Darbo grupės dėl Utenos krašto žmonių apdovanojimo ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ 2022 m. rugpjūčio 17 d. posėdžio protokolą Nr. 2:

 1. Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ apdovanojamų asmenų ir institucijų, neatlygintinai suteikusių būstą Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš tėvynės dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, sąrašą (pridedama).
 2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės tarybos merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės mero
2022 m. rugpjūčio 22 d. potvarkio
Nr. MP -20

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽENKLU ,,UŽ GERUMĄ UTENOS KRAŠTO
BENDRUOMENEI“ APDOVANOJAMŲ ASMENŲ IR INSTITUCIJŲ, NEATLYGINTINAI SUTEIKUSIŲ BŪSTĄ UKRAINOS PILIEČIAMS, PASITRAUKUSIEMS IŠ TĖVYNĖS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, SĄRAŠAS

 1. Ananka Ričardas;
 2. Babelis Vytautas;
 3. Barčienė Loreta;
 4. Čaplinskas Algimantas;
 5. Čipinytė Vilma;
 6. Dievo Apvaizdos seserų kongregacija;
 7. Domanskis Antanas;
 8. Dragūnienė Lina;
 9. Fedaravičius Rimvydas;
 10. Gudelienė Gintarė;
 11. Kiaušienė Vilma;
 12. Kižienė Nijolė;
 13. Kruopis Valdas;
 14. Kvedaraitė Egidija;
 15. Levčenka Vitalijus;
 16. Mačerauskienė Rita;
 17. Malomuzh Gražina;
 18. Mikšys Karolis;
 19. Miškinienė Janina;
 20. Musteikienė Lilita;
 21. Navickas Vilandas;
 22. Petkus Renatas;
 23. Pupinis Edmundas;
 24. Sirgėdienė Rasa;
 25. Stankevičius Sigitas;
 26. Stasiulionienė Asta;
 27. Šeržintienė Laima;
 28. Šinkūnienė Aušrelė;
 29. Šlapšinskienė Diana
 30. Uzėlaitė-Kirilova Viktorija;
 31. Vaitkūnas Virgilijus;
 32. Vijeikienė Jūratė;
 33. Vingilis Rolandas;
 34. Višniauskienė Kristina.