Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2022 m. vasario 10 d. Nr. MP-5 Utena
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 2-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. vasario 17 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2.2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.
2.3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2022–2025 m. programos patvirtinimo.
2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
2.5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
2.7. Dėl išvadų pateikimo.
2.8. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
2.9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
2.10. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.
2.11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo laiko suderinimo.
2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
2.13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2021 metams patvirtinimo.
2.14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Vega market“.
2.15. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
2.16. Dėl pritarimo Leliūnų seniūnijos bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių Leliūnuose sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
2.17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ dalinio finansavimo“ pakeitimo.
2.18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl atstovavimo Utenos rajono savivaldybei viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės (arba savininkės), turtines ir neturtines teises įgyvendina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.20. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
2.21. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
2.22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
2.23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Pasaka“.
2.24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Lauko g. 19A, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
2.25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl nekilnojamojo turto (Kempingo administracinio pastato su kitais inžineriniais statiniais ir kitu turtu) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Sudeikių mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo.
2.26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.27. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
2.28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
2.29. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.
2.30. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.
2.31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
2.32. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą) sprendinių įgyvendinimo 2020-2021 metų stebėsenos ataskaitai.
2.33. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2020-2021 metų stebėsenos ataskaitai.
3. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas