Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL apdovanojimo UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ŽENKLU „UŽ GERUMĄ
UTENOS KRAŠTO BENDRUOMENEI“

2022 m. sausio 10 d. Nr. MP-1, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės mero 2021 m. liepos 28 d. potvarkiu Nr. MP-38 ,,Dėl apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“, 6, 8 ir 12 punktais, atsižvelgdamas į Darbo grupės dėl Utenos krašto žmonių apdovanojimo ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ 2022 m. sausio 7 d. posėdžio protokolą Nr. 1:

 1. Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės ženklu ,,Už gerumą Utenos krašto bendruomenei“ apdovanojamų asmenų už duotą kario priesaiką ir savanorišką Lietuvos laisvės gynimą 1991 m. sausio–vasario mėnesiais sąrašą (pridedama);
 2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės tarybos merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas

Utenos rajono savivaldybės mero
2022 m. sausio 10 d. potvarkio
Nr. MP-1 priedas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽENKLU ,,UŽ GERUMĄ UTENOS KRAŠTO BENDRUOMENEI“ APDOVANOJAMŲ ASMENŲ UŽ DUOTĄ KARIO PRIESAIKĄ IR SAVANORIŠKĄ LIETUVOS LAISVĖS GYNIMĄ 1991 M. SAUSIO–VASARIO MĖNESIAIS
SĄRAŠAS

 1. Apulskis Gintaras;
 2. Babraitis Laimonas;
 3. Barkauskas Virgilijus;
 4. Bučinskas Saulius;
 5. Čeponis Robertas;
 6. Dilys Arūnas;
 7. Grigalevičius Saulius;
 8. Kairys Saulius;
 9. Knyva Gediminas;
 10. Kraujalis Darius;
 11. Lašinskas Petras;
 12. Meidus Vidminas;
 13. Micelica Gintaras;
 14. Mickonis Mindaugas;
 15. Mirapolskis Kęstutis;
 16. Misiūnas Česlovas;
 17. Paškevičius Renius;
 18. Puodžiūnas Gediminas;
 19. Ramanauskas Petras;
 20. Strazdas Dalius;
 21. Skrebė Rolandas;
 22. Tamošiūnas Darius;
 23. Vijaikis Evaldas;
 24. Zagorskis Kęstutis.