Aktualijos

Tryliktasis susitikimas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje:
pašnekesių ciklo „Teologas bibliotekoje“ pasimatyme –
Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

Vytautas Kazela
Irena Ramaneckienė

2023 m. kovo 14 dieną, įpusėjus gavėniai, Utenos visuomenė galėjo patirti jautrų ir aktualų vakarą: pilnutėlėje bibliotekos salėje susirinkusieji klausėsi vyskupo emerito Jono Kaunecko gyvenimo liudijimo. Mat 2022 metais UAB „Petro ofsetas“ 4000 egzempliorių tiražu išleido jo prisiminimų knygą „Prieš visus vėjus“, kurioje pats ganytojas pasakoja savo gyvenimo istoriją: basakojis Trajoniškio vaikas, išbraidžiojęs pagriovius, pamiškes ir Pasvalio šlyną, numelioravęs gal pusę Lietuvos, pagaliau tampa kunigu, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariu, vėliau – Bažnyčios hierarchu, kuris net trims Popiežiams spaudė rankas ir laidojo paskutiniuosius Lietuvos partizanus.

A. ir M. Miškinių bibliotekoje pokalbį moderavo bibliotekininkė Jurgita Gudelienė, pašnekesių ciklo „Teologas bibliotekoje“ koordinatorė, knygos ištraukas skaitė kun. Andrius Šukys, muzikavo Kasparas Balynas. Beveik dvi valandas trukęs susitikimas abejingų nepaliko: daugelis norėjo autoriaus autografo, uždavė jam ne vieną klausimą, stebėjosi vyskupo humoru, atmintimi, įžvalgumu… Renginio pabaigoje svečiui dėkojo bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė. Utenos rajono meras Alvydas Katinas vyskupui J. Kauneckui įteikė naujai UAB „Utenos Indra“ išleistą knygą apie Utenos dekanato bažnyčias ir savo naujausią aforizmų bei minčių knygą „idant būtų aiškiau“. Vyskupas J. Kauneckas ir knygoje, ir gyvai dėkojo merui ir Utenos rajono savivaldybės administracijai už pagalbą 2003–2004 metais statant naująją Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčią. Knygos „Prieš visus vėjus“ viršelio dailininkė Aistė Tarabildienė papuošė knygą miške sėdinčio Vyskupo portretu. Vos pažvelgus į portretuojamojo pozą, bemat gimsta mintis: „Ekscelencija apmąsto buvusius „gyvenimo vėjus“ – sunkumus, jų ir paties gyvenimo prasmę.“ Antrajame knygos viršelyje irgi vyskupo J. Kaunecko nuotrauka bei užrašas „Vėtra ją nulaužė, lūžis suaugo, ir ji toliau auga – tik jau viršūne žemyn.“ Išvada – Ekscelencija, žvelgdamas į prie tvoros augančią sulinkusią pušį, įsitikinęs, kad ji – jo gyvenimo atspindys. 430 puslapių knyga – tai asmeninis vyskupo J. Kaunecko liudijimas, sudėtas iš 44 teminių prisiminimų, padėkų ir aprašų. Gausu nuotraukų, protokolų kopijų, yra asmenvardžių rodyklė. „Prieš visus vėjus“ turinys – autentiškas, tik retai pastebimas atidus žvilgsnis į pavergtos, bet dvasia nepalūžusios tautos sovietinę tikrovę. Ne vienas, perskaitęs šiuos prisiminimus, sako, kad čia perteiktas paprasto žmogaus santykis su žeme, tauta, Dievu. Skaitytojo dėmesį patraukia išskirtinis žmogaus ryšys su kitais žmonėmis, ieškojimas prasmės ir esmės, kai kasdienėse situacijose atsiskleidžia tikros krikščioniškos meilės liudijimai. Kad knygos „Prieš visus vėjus“ pasakojimai būtų iškalbingesni, pravartu prisiminti vyskupo J. Kaunecko svarbiausias biografijos datas. Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio raj.), valstiečių šeimoje. 1945–1949 m. mokėsi Suntautų pradžios mokykloje, 1949–1953 m. – Krinčino septynmetėje ir 1953–1954 m. Pasvalio vidurinėje mokykloje. 1958 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą. 1958–1972 m. dirbo melioracijos sistemoje (Tauragėje ir Alytuje). 1964–1968 m. neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose, 1968–1972 m. Vilniaus universitete – lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1959-ųjų kasmet mėgindavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų valdžia vis neleisdavo jo priimti. Į kunigų seminariją galiausiai priimtas 1972-aisiais. 1977 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje įšventintas į kunigus. 1977–1983 m. Telšių katedros vikaras, vėliau – Skaudvilės ir Adakavo klebonas. 1990–2000 m. Telšių kunigų seminarijos vicerektorius ir dėstytojas. Nuo 1993 m. seminarijos, nuo 1994 m. Telšių ateitininkų dvasios vadas, nuo 2000 m. Ateitininkų federacijos dvasios tėvas. Nuo 2022 m. Telšių kunigų seminarijos dėstytojas. 2000 m. gegužės 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru (padėjėju). Vyskupu konsekruotas 2000 m. rugpjūčio 5 d. 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą J. Kaunecką paskyrė Panevėžio vyskupu. Vyskupo Jono Kaunecko ingresas į Panevėžio katedrą vyko 2002 m. vasario 17 d. Prisiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ autorius – pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui, Tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis. 1970–1989 m. bendradarbiavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje“, pogrindiniuose leidiniuose „Alma Mater“, „Aušra“, „Dievas ir Tėvynė“, „Rūpintojėlis“, daugino ir platino katalikiško ir patriotinio turinio literatūrą, įsteigė pogrindinį laikraštį „Lietuvos ateitis“ (1978 m. Telšiuose; suredagavo tris jo numerius). 1971 m. rinko parašus Lietuvos Romos katalikų memorandumui. 1978–1984 m. – Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys. Parašė ir išsiuntinėjo sovietų valdžios įstaigoms 53 protestus dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų. Išvardytieji JE J. Kaunecko veiklos faktai motyvuoja knygos „Prieš visus vėjus“ pavadinimą ir leidžia skaitytojui dar iki pažinties su jos turiniu suvokti perkeltinę „vėjų“ reikšmę. Knygos leidimą finansavo dr. Prano Kiznio fondas. Unikalus, analogų neturintis Lietuvoje pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ (pirmasis susitikimas įvyko 2017 m.) dėlioja kitus pasimatymus ir tikisi visuomenės dėmesio.

Simonos Katinaitės ir kun. Andriaus Šukio nuotr.