Aktualijos

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. MP-31
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 ir 8 dalimis, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 sprendimo Nr. TS-135 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 7-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. rugpjūčio 27 d. 9.00 val. savivaldybės salėje.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
2.2. Dėl Utenos rajono savivaldybės vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-57 ,,Dėl Utenos rajono teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
2.5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-43 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.7. Dėl išvados pateikimo.
2.8. Dėl žemės sklypų pirkimo steigiamo Utenos pramonės parko teritorijai.
2.9. Dėl pritarimo projektui „Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimas“.
2.10. Dėl pritarimo projektui „Saulės fotovoltinės elektrinės „Utenio“ stadione, esančiame Užpalių g. 100, Utenoje, įrengimas“.
2.11. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų teikimo UAB „NUDE ESTATES 2“.
2.12. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų.
2.13. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų teikimo UAB „Vilpros investicija“.
2.14. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.
2.15. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos.
2.16. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 m. programos patvirtinimo.
2.17. Dėl pavedimo teikti komunalinių atliekų tvarkymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias paslaugas.
2.18. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020–2022 m. investicinio plano suderinimo.
2.19. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
2.20. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Krašuonos progimnazijai.
2.21. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Kuktiškių moterų klubui „Kuksa“.
2.22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-331 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos“ pakeitimo.
2.23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos“ pakeitimo.
2.24. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (mokyklinį autobusą) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
2.25. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
2.26. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise.
2.27. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
2.28. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo.
2.29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
2.31. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.32. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
2.33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
2.35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl socialinės globos kainos Utenos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.37. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.
2.38. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Saldutiškio sen.).
2.39. Dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“.

  1. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
    Vitalijus Šeršniovas
    Savivaldybės mero pavaduotojas,
    pavaduojantis savivaldybės merą