Aktualijos

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 1-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. sausio 30 d. 9 val. savivaldybės salėje.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2.2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos.
2.3. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2019 m. ataskaitos.
2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos.
2.5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
2.6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.
2.7. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
2.8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2.9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Biovela-Utenos mėsa“.
2.10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras“.
2.11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. TS-91 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.
2.13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Edvino Ašoklio paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas“ pakeitimo.
2.14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Daliaus Drungos paskyrimo į viešosios įstaigos Utenos ligoninės direktoriaus pareigas“ pakeitimo.
2.15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
2.16. Dėl pritarimo motyvuotai išvadai.
2.17. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
2.18. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo.
2.19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS -269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
2.20. Dėl pritarimo 2008 m. gegužės 26 d. Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties Nr. S3-146 9.1.2 punkto ir priedo Nr.4 „Susitarimas“ pakeitimui.
2.21. Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.22. Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
2.23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.24. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos kultūros centrui.
2.25. Dėl patalpų, esančių pastate – mokykloje, J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, nuomos.
2.26. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
2.27. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
2.28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
2.29. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.
2.30. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
2.31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.33. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos patvirtinimo.
2.34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros Utenos rajono savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.35. Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožą 0,007-2,134 km (unikalus statinio Nr. 4400-4149-1858).
2.36. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo planų rengimo.
3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Alvydas Katinas