Aktualijos

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2021 m. sausio 21 d. Nr. MP-1, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ 1.3.4 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 1-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. sausio 28 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo.
 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
 6. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. ataskaitai.
 7. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio UAB „Ekspetra“.
 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS–143 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-324 „Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą“ pakeitimo.
 11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.
 13. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 14. Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
 16. Dėl nekilnojamojo turto (pastato J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
 17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
 18. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai.
 19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo.
 25. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (Mažionių k., Užpalių sen.).
 26. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Užpalių sen.).
 27. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Alvydas Katinas, Savivaldybės meras