Aktualijos

Piniginės socialinės paramos teikimo
nepasiturintiems
gyventojams tvarkos apraše – pakeitimai

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje spalio 27 d. buvo pakeistas Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas.
Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) teikiama, vadovaujantis LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašu.
Aprašo 42 punkte rašoma, kad kompensacijos gali būti skiriamos ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas.
Šiais metais rugsėjo 27 d. priimtas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas, kurio 1 straipsnyje nustatyta, kad būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, o jeigu dėl kompensacijų kreipiamasi likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pradžios mėnesio ar vėliau arba šildymo sezono metu, kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turi teisę gauti kompensacijas. Be to, minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad įstatymo 1 straipsnyje numatytas reguliavimas taikomas prašymams-paraiškoms, pateikiamoms po 2022 m. rugsėjo 1 d.
Siekiant minėto įstatymo ir Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo tarpusavio suderinamumo, aprašo 42 punktas buvo pakeistas taip: „Kompensacijos skiriamos:
l šildymo sezono metu – visam šildymo sezonui, kai šiluma būsto šildymui ir vanduo teikiami centralizuotai;
l šildymo sezono metu – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d., kai būstas šildomas ir karštas vanduo ruošiamas necentralizuotai (kietuoju kuru ir kt.), kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos;
l ne šildymo sezono metu – 6 mėnesiams.“
Šis aprašo pakeitimas galioja prašymams-paraiškoms, pateiktoms po 2022 m. rugsėjo 1 d. (kaip numatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje).
Utenos rajono savivaldybės administracija