Aktualijos

Parengta Utenos miesto
teritorijos bendrojo plano
keitimo koncepcija

Utenos rajono savivaldybės taryba spalio mėnesį įvykusiame posėdyje pritarė Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.
Rengiant plano keitimo koncepciją, nagrinėtos dvi alternatyvos. I-oje alternatyvoje numatytas modelis buvo orientuotas į mažiau kompaktišką miesto plėtrą, kurio pagrindinis prioritetas yra naujos urbanistinės struktūros formavimas priemiestinėje teritorijoje, o pirmo įgyvendinimo prioriteto teritorijoms priskiriama apie 22,8 proc. planuojamos teritorijos ploto. II-oje alternatyvoje numatytas modelis buvo orientuotas į kompaktišką ir vidinę kokybinę miesto plėtrą, kurio pagrindinis prioritetas yra esamos urbanistinės struktūros tobulinimas, o pirmo įgyvendinimo prioriteto teritorijoms priskiriama apie 13,5 proc. planuojamos teritorijos ploto. Lyginant abi alternatyvas nustatyta, kad antroji alternatyva yra pranašesnė.
Bendrąjį planą keisti paskatino nemažai veiksnių: globalizacija, susijusi su energetinių išteklių brangimu, emigracija ir imigracija, turizmo plėtra, savitumo išsaugojimas, taip pat siekis skatinti tiesiogines užsienio investicijas, fizinę ir funkcinę miesto teritorinę plėtrą bei socialinių, ekonominių, demografinių, naujos infrastruktūros finansavimo problemų sprendimas.
Plano keitimo tikslai:
l peržiūrėti esamą miesto teritorijų funkcinį zonavimą, numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, siekiant užtikrinti racionalesnį žemės naudojimą,
l peržiūrėti funkcinių zonų ribas, prekybos centrų išdėstymo schemas, gamybinių ir komunalinių objektų sanitarines apsaugos zonas,
l identifikuoti teritorijas, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis miesto savitumas,
l sudaryti sąlygas miesto kraštovaizdžio bruožų išsaugojimui, harmoningam želdynų, rekreacinių erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai,
l nustatyti prioritetines infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, išskirti prioritetinės infrastruktūros vystymo etapus, vystymo teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos.
Taip pat plano keitimu siekiama sudaryti palankiausias sąlygas Utenai – regiono centrui – sėkmingai atlikti regiono lyderio vaidmenį, kurti ir palaikyti regione gyvenimo kokybę, plėtoti kokybiškų paslaugų įvairovę, koncentruoti darbo vietas ir plėtoti mišrią ekonominę veiklą, užtikrinti prielaidas darniam miesto teritorijos vystymui, teigiamai ekonomikos ir socialinei raidai, inžinerinės infrastruktūros įgyvendinimui nepadarant žalos aplinkai.
Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje numatytos šios kryptys:
* miesto struktūros plėtojimo,
* nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo ir naudojimo,
* socialinės ir ekonominės aplinkos plėtojimo,
* susisiekimo sistemos plėtojimo,
* inžinerinės infrastruktūros plėtojimo,
* gamtinės aplinkos apsaugos vystymo.
Utenos rajono savivaldybės tarybai pritarus plano keitimo koncepcijai, bus atliekami kiti kompleksinio teritorijų planavimo procesą sudarantys etapai ir jų stadijos.
Utenos rajono savivaldybės administracija