Aktualijos

Organizuojamas konkursas Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti

Informacija apie įstaigą – Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) Aukštakalnio g. 5, LT-28151 Utena, įstaigos kodas 283839950.
Su įstaigos vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis 5 (penkerių) metų kadencijai.
Įstaigos vadovo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis iki 2024 m. gruodžio 31 d. – 5841,51 Eur.


Kvalifikaciniai reikalavimai Pretendentams:
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį (privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams);
1.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
2. Specialieji reikalavimai:
2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
2.3. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti Įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
2.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Pretendentas, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą ir kt.);
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
6. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
7. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms;
8. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Atrankos būdas – interviu (pokalbis).

Dokumentai pildomi ir teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos.

Dokumentai teikiami iki 2024 m. sausio 31 d. (imtinai).

Skelbimo Nr. 93265.
Skelbimo nuoroda:
https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-menesinio-darbo-uzmokescio-pastoviosios-dalies-dydis-iki-2024-m-gruodzio-31-d-584151-eur-terminuota-darbo-sutartis-5-penkeriu-metu-kadencijai-322;932650.html

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8389 63987, el. p. justina.kavarskiene@utena.lt