Aktualijos

Kviečiame teikti kultūrinės veiklos projektų paraiškas

Skelbiamas kvietimas teikti kultūrinės veiklos projektų paraiškas. Konkurso finansavimo prioritetai, patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“: Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai:

1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimui skirti projektai;

2. Projektai, skirti Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti;

3. Profesionalaus meno kūrėjų projektai;

4. Projektų, gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos, koofinansavimas;

5. Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos ir edukacijos projektai; 6. Tradiciniai, tęstiniai kultūrinės veiklos projektai. Projektų paraiškas konkursui gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, fondai, visos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą. Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama maksimali suma iki 10000 Eur tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Finansuojamų projektų vėliausia galima įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 15 d. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus: 1. Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraišką, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraiškos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“; 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;

3. Kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą. Paraiška gali būti teikiama raštu arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt). Teikiant paraišką raštu, ji turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena). Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba ir susegti į lengvai išardomus segtuvus. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos. Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2020 m. liepos 7 d. Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Savivaldybės administraciją, galutinis terminas yra 2020 m. liepos 7 d. 17 val. Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, tel. 8 (389) 64013, el. paštu zita.mackeviciene@utena.lt. Kultūrinės veiklos projektų finansavimo dokumentai pateikiami internato svetainėje www.utena.lt, nuoroda „Kvietimai teikti paraiškas“. Utenos rajono savivaldybės administracija