Aktualijos

Kviečiame teikti Kultūrinės veiklos plėtros srities Kultūrinės veiklos projektų paraiškas

Skelbiamas kvietimas teikti Kultūrinės veiklos projektų paraiškas pagal Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetą ,,Kultūros ir meno projektai, skirti Aukštaitijos metams paminėti“.

Konkurso finansavimo prioritetas patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS- 45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“.

Projektų paraiškas konkursui gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, fondai. Vienam projektui įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto gali būti skiriama maksimali suma iki 10 000 eurų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansuojamų projektų vėliausia galima įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 15 d.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

1. Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraišką, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraiškos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“;

2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;

3. Kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

Paraiška gali būti teikiama raštu arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt). Teikiant paraišką raštu, ji turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena). Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba ir susegti į lengvai išardomus segtuvus. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2023 m. rugpjūčio 4 d.

Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data.

Jei paraiška pristatoma į Savivaldybės administraciją, galutinis terminas yra 2023 m. rugpjūčio 4 d. 15.45 val.

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kultūros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Misiūnienė , tel. 8 (389) 63891, el. paštu: jurate.misiuniene@utena.lt.

Kultūrinės veiklos projektų finansavimo dokumentai pateikiami internato svetainėje www.utena.lt, nuoroda „Kvietimai teikti paraiškas“.

Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities veiklos projektų finansavimo prioritetus (Nr. AĮ-780).