Aktualijos

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ TEIKTI TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas Utenos savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2022 m. birželio 13 d. LR energetikos ministerija priėmė sprendimą Nr. 3-965 teikti tvirtinti parengtą Planą energetikos ministrui. Su priimtu sprendimu galima susipažinti LR energetikos ministerijos internetinėje svetainėje https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai ir Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.
Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-151), tel. +370 614 32520, el.p. a.anikeniene@atamis.lt.
Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(1)/AT-22T-1875.
Plano objektas – magistralinio dujotiekio į Utenos DSS, kontrolinio įtaiso priėmimo kamera, unikalus Nr. 4400-2113-5584 (statybos pabaigos metai 1998, rekonstravimo pabaigos metai 2010); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4832-3811 (statybos pabaigos metai 1998); dujų skirstymo stotis, kurios unikalūs Nr. 8299-8004-6014; 8299-8004-6028 (eksploatavimo pradžios metai 1998); kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos), ryšių kabeliai).
Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Utenos savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).
Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai