Aktualijos

Gyventojams – mokesčių lengvatos

2019 m. spalio 31 d. savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“. Gyventojams gali būti teikiamos šių mokesčių lengvatos: žemės mokesčio; valstybinės žemės nuomos mokesčio; nekilnojamojo turto mokesčio; paveldimo turto mokesčio. Mokesčių lengvatos suteikiamos žemės savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams), valdantiems žemės sklypus savivaldybės teritorijoje, fiziniams asmenims, savivaldybės teritorijoje turintiems nekilnojamojo ir paveldimo turto. Mokesčių lengvatos gali būti suteikiamos fiziniams asmenims, kurie atitinka visas šiame punkte nurodytas sąlygas:

4.1. fiziniam asmeniui praėjusiais kalendoriniais metais savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčio lengvatos;

4.2. fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio 1 d., yra mažesnės už tris valstybės remiamų pajamų dydžius;

4.3. mokesčio suma yra ne mažesnė kaip 50 eurų;

4.4. fizinis asmuo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje;

4.5. fizinio asmens šeimos turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 15 straipsnyje;

4.6. fizinio asmens mokesčių apskaičiavimo deklaracijose nėra deklaruota apleistos žemės ir apleisto nekilnojamojo turto. Papildomos mokesčio lengvatos ne didesnės kaip 50 proc.:

5. Fiziniams asmenims, kurių nuosavybės teise valdomi žemės sklypai ar jų dalys pagal teritorijų planavimo dokumentus patenka į bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų funkcinę zoną (neužstatomas teritorijas), gali būti taikomos mokesčio lengvatos. Mokesčio lengvatos suteikimo klausimas svarstomas atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės administracijos išvadą dėl žemės sklypo naudojimo ir apsaugos, veiklos plėtojimo ir apribojimų pagal teritorijų planavimo dokumentus bei galimybės tikslinti želdynų ir užstatomos teritorijos ribas. Šiame punkte nurodytu atveju taikomas mokesčio lengvatos dydis negali būti didesnis kaip 50 proc. apskaičiuoto mokesčio.

6. Fiziniai asmenys, kurių nuosavybės teise valdomi žemės sklypai ar jų dalys pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 242 „Dėl Utenos miesto teritorijos ribų pakeitimo“ iš kaimų teritorijos priskirti Utenos miesto gyvenamosios vietovės teritorijai, turi teisę trejus metus kreiptis dėl mokesčio lengvatos už žemės sklypą, kuriame asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Šiame punkte nurodytu atveju taikomas mokesčio lengvatos dydis negali būti didesnis kaip 50 proc. apskaičiuoto mokesčio.

7. Aprašo 4 punkte nustatytos sąlygos netaikomos Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytiems asmenims. Prašymų pateikimo, nagrinėjimo ir svarstymo tvarka liko nepakitusi. Su sprendimu galima susipažinti teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt (skiltyje „Gyventojams“).

Utenos rajono savivaldybės informacija