Aktualijos

Veiklos planas numato kokybiško
vandens tiekimą, nuotekų tvarkymo paslaugas ir aplinkos taršos mažinimą

Utenos rajono savivaldybės taryba spalio 27 d. patvirtino UAB „Utenos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos planą.
Veiklos plano tikslas – planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą taip, kad ne mažiau kaip 95 proc. Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir individualiai tvarkyti nuotekas, taip pat siekiant užtikrinti aplinkos taršos mažinimą nuotekomis.
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planus, parengtus pagal Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu, bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d., 48 ir 62.1.5 punktus. Veiklos plane aprašoma vykdoma veikla, nuosavybės teise valdomas turtas, veiklos kryptys, infrastruktūros eksploatavimo sąlygos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo, paslaugų kokybės gerinimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, renovacijos priemonės, nurodomas lėšų poreikis veiklos planams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai ir prognozuojama įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms, pateikiama kita informacija, reikalinga patikimam ir saugiam abonentų ir vartotojų aprūpinimui geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugoms užtikrinti.
UAB „Utenos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos planui bendrovės stebėtojų taryba pritarė 2022 m. spalio 12 d.
Veiklos plane numatytos priemonės, skirtos užtikrinti įmonės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę. Priemonės (vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Utenos mieste ir rajone, vandentiekio ir nuotekų ūkio infrastruktūros įrangos atnaujinimas, saulės elektrinės statyba, Utenos dumblo įrenginių statyba ir kt.), įgyvendinamos veiklos plano laikotarpiu, gali nežymiai padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą: 2022 m. – 0,017 eurų/m3, 2023 m. – 0,008 eurų/m3, 2024 m. – 0,016 eurų/m3, 2025 m. – 0,016 eurų/m3.
Bet kainos didės ar ne, priklausys nuo veiklos plano priemonių faktinės vertės, jų eksploatacijos pradžios, faktinių paslaugos teikimo apimčių, investicijų grąžos (WACC).
Utenos rajono savivaldybės administracija