Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2021 m. gegužės 20 d. Nr. MP-31, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ 1.3.4 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 8-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. gegužės 27 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 5. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės sąrašo patvirtinimo.
 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai.
 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-98 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo.
 11. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB Utenos autobusų parkas įstatinio kapitalo didinimo.
 16. Dėl UAB „Utenos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, suderinimo.
 17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (pastato-ligoninės 51/100 dalį, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utenoje) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise pagal sutartį viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
 18. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Pačkėnų krašto bendruomenei.
 19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui“ pakeitimo.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-212 „Dėl turto perdavimo UAB „Utenos komunalininkas“ pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo.
 21. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 22. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.
 23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 25. Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Utenos meno mokyklos teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų atlyginimo dydžio nustatymo.
 28. Dėl maitinimo paslaugos kainos nustatymo.
 29. Dėl Utenos miesto gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) su žvyro danga asfaltavimo 2021–2024 metais programos patvirtinimo.
 30. Dėl Renginių, vykstančių Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose, organizavimo taisyklių patvirtinimo.
 31. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo.
 33. Dėl atstumo nuo projektuojamo ir statomo paslaugų paskirties pastato – plovyklos iki gretimų teritorijų nustatymo.
 34. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
 35. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Alvydas Katinas
  Savivaldybės meras