Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2021 m. vasario 15 d. Nr. MP-4, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ 1.3.4 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 2-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. vasario 23 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
  2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021–2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
 6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 7. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 8. Dėl išvadų pateikimo.
 9. Dėl 2021 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo.
 10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
 14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
 15. Dėl leidimo nuomoti be konkurso savivaldybės turtą (patalpas) Aukštakalnio g. 5, Utenoje.
 16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
 17. Dėl nekilnojamojo turto (garažo Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
 18. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymo.
 19. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
 20. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 21. Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-335 „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo“ pakeitimo.
 25. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 26. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
 27. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Užpalių sen.).
 28. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Alvydas Katinas
  Savivaldybės meras