Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 5-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2020 m. gegužės 21 d. Nr. MP-21
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 5-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. gegužės 28 d. 9.30 val. savivaldybės salėje.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.2. Dėl išvados pateikimo.
2.3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2.4. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.
2.5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai.
2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
2.8. Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas.
2.9. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo.
2.10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019–2021 metų priemonių plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.11. Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020–2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.12. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
2.13. Dėl pritarimo UAB Utenos autobusų parkas 2019 m. veiklos ataskaitai.
2.14. Dėl pritarimo UAB Utenos butų ūkis 2019 m. veiklos ataskaitai.
2.15. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
2.16. Dėl pritarimo UAB Utenos šilumos tinklai 2019 m. veiklos ataskaitai.
2.17. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2019 m. veiklos ataskaitai.
2.18. Dėl pritarimo UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras 2019 m. veiklos ataskaitai.
2.19. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
2.20. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kultūros ir socialinės plėtros centrui“ pakeitimo.
2.21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos rajono savivaldybės administracijai ir Utenos r. Užpalių gimnazijai.
2.22. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą (kompiuterinę įrangą) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
2.23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.24. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
2.25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.26. Dėl Utenos vaikų lopšelio -darželio ,,Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo.
2.27. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
2.28. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
2.29. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
2.30. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
2.31. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo.
3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras Alvydas Katinas