Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
12-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. MP-42 Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:
1. Šaukiu 12-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. gruodžio 22 d., 9.00 val., savivaldybės posėdžių salėje.
2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.2. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
2.3. Dėl atleidimo nuo mokesčių.
2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo.
2.5. Dėl vietos valdžios atstovų paskyrimo į Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybą.
2.6. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB.
2.7. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos trikotažas“.
2.8. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Umaras“.
2.9. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
2.10. Dėl prisijungimo prie Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos chartijos.
2.11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl Kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.12. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
2.13. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai.
2.14. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
2.15. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros plėtros strategijos 2023-2027 metams patvirtinimo.
2.16. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo.
2.17. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
2.18. Dėl Atstovavimo Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.19. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
2.20. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
2.21. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
2.22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
2.23. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Odetos galerija“.
2.24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-118 „Dėl socialinių būstų pirkimo“ pakeitimo.
2.25. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
2.26. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
2.27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
2.28. Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.29. Dėl perkamos ar finansuojamos asmeninės pagalbos valandinio įkainio nustatymo.

2.30. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
2.31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
2.32. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
2.33. Dėl kandidato siūlymo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
2.34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-251 „Dėl pritarimo centralizuoti VšĮ Utenos ligoninės viešuosius pirkimus“ pakeitimo.
2.35. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
3. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Alvydas Katinas
Savivaldybės meras