Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
11-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. MP-31, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 11-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. lapkričio 24 d. 9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
 6. Dėl atleidimo nuo mokesčių.
 7. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
 8. Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB ,,Samsonas Motorsport“.
 9. Dėl finansavimo skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose.
 10. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseine teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 11. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-170 „Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
 14. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
 15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 16. Dėl Utenos rajono savivaldybės priklausomybių nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų prevencijos ir gydymo 2023-2028 m. programos patvirtinimo.
 17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 18. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.
 19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo, konfesinių kapinių suteikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo.
 23. Dėl pavadinimo suteikimo skverui (Utenos m.).
 24. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Utenos sen.).
 25. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Alvydas Katinas
  Savivaldybės meras