Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 9-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. MP-25, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 9-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. rugsėjo 29 d., 9.00 val., savivaldybės posėdžių salėje.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-140 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl pavedimo teikti elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugas ir elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugų kainos nustatymo.
 6. Dėl prašymų išduoti Utenos rajono savivaldybės tarybos sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“.
 8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
 9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos nesuteikimo Giedriaus Rapoporto IĮ „Aukštakalnio taksi“.
 10. Dėl įgaliojimo derinti sportinio ugdymo ir (ar) rengimo plano projektą.
 11. Dėl įgaliojimo teikti pritarimus švietimo teikėjų ikimokyklinio ugdymo programoms.
 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-209 ,,Dėl pasiūlymų dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir P. Cvirkos ir L. Giros gatvių, Utenoje, pavadinimų keitimo.
 14. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
 15. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo TS-290 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
 17. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise.
 18. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
 19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo.
 21. Dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.
 22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 25. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.
 26. Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas