Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2020 m. vasario 20 d. Nr. MP-6, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu:

1. Šaukiu 2-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. vasario 27 d. 9.00 val. savivaldybės salėje.

2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus: 2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo. 2.2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų ataskaitai. 2.3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2020 m. patvirtinimo. 2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. 2.5. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių patvirtinimo. 2.6. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo. 2.7. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo. 2.8. Dėl išvadų pateikimo. 2.9. Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas. 2.10. Dėl pritarimo projektui „Utenos baseino infrastruktūros plėtra, siekiant ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę“. 2.11. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ dalinio finansavimo. 2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-129 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo. 2.13. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 2.14. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. 2.15. Dėl Dianos Tumėnienės paskyrimo į Utenos lopšelio – darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigas. 2.16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 2.17. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio. 2.18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui. 2.19. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai. 2.20. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos seniūnijos bendruomenei. 2.21. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui. 2.22. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono Užpalių gimnazijai. 2.23. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo. 2.24. Dėl pavedimo teikti viešąsias paslaugas. 2.25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo. 2.26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 2.27. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2019 m. stebėsenos ataskaitai. 2.28. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą) sprendinių įgyvendinimo 2019 m. stebėsenos ataskaitai.

3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas