Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2022 m. kovo 17 d. Nr. MP-7, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 4-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. kovo 24 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šį klausimą:
  2.1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
  2.2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
  2.3. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo plėtros strategijos 2022–2026 metams patvirtinimo.
  2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.6. Dėl Daunorių krašto bendruomenės „Ažu Tauragną“ projekto „Daunorių krašto bendruomenės „Ažu Tauragną“ socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ dalinio finansavimo.
  2.7. Dėl pritarimo projektui „Per Utenos miestą Širdies keliu“.
  2.8. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo.
  2.9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
  2.11. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
  2.12. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
  2.13. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.
  2.14. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
  2.15. Dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2.16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS–143 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų ir Pakalnių kaimuose, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.18. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
  2.19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl leidimo nuomoti be konkurso savivaldybės turtą (patalpas) Aukštakalnio g. 5, Utenoje“ pakeitimo.
  2.20. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (automobilių) pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
  2.21. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
  2.22. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
  2.23. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
  2.24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
  2.25. Dėl Parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
  2.26. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2.27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Utenos miesto gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) su žvyro danga asfaltavimo 2021-2024 metais programos patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.28. Dėl Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių patvirtinimo 2022-2024 metams.
  2.29. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo.
  2.30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. TS-87 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo.
  2.31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Vaikų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  2.33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  2.34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-47 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.35. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.
  2.36. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2021 m. veiklos ataskaitai.
  2.37. Dėl Gaisrų prevencijos Utenos rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo.
  2.38. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
  2.39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vieno asmens ir jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.40. Dėl Viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų pakeitimo.
  2.41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.42. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
  2.43. Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo.
  2.44. Dėl prašymo perduoti Utenos rajono savivaldybei patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą.
 3. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas