Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2021 m. gruodžio 16 d. Nr. MP-68, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 14-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. gruodžio 23 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021–2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Kasandros grupė“.
 6. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo.
 7. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
 8. Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto strategijos 2022–2030 metams patvirtinimo.
 10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo kooperatinei bendrovei ,,GO QUALITY“.
 11. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB ,,AL GRUPĖ‘‘.
 12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Bikuva“.
 13. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Metų vingis“.
 14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
 19. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo.
 21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 22. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
 23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-321 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms“ pakeitimo.
 24. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise.
 25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
 26. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 27. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 28. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
 29. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo.
 30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-82 „Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio ir vienkartinės įsikūrimo išmokos patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo.
 32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
 36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 sprendimo Nr. TS-129 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 37. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.
 38. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 39. Dėl sutikimo pradėti procedūras dėl valstybės tapimo Viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininku.
 40. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 41. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
 42. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Vyžuonų sen.).
 43. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas