Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 12-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2021 m. spalio 21 d. Nr. MP-58
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

1. Šaukiu 12-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. spalio 28 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu. 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.

2.2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.3. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.

2.4. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus“.

2.5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“.

2.6. Dėl UAB Utenos šilumos tinklai šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

2.7. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.

2.8. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (mikroautobusų) nurašymo.

2.9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpos – pastate-garaže, Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.

2.10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono neįgaliųjų draugijai.

2.11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai.

2.12. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Utenos viltis“.

2.13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-113 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms“ pakeitimo.

2.14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo. 2.15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos tarybą. 2.16. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo.

2.17. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

2.18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.19. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje partnerio teisėmis įgyvendinant projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ antrą etapą ir šio projekto dalinio finansavimo.

2.20. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

2.21. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Daugailių sen.).

3. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas