Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (SANTRAUKA)

Esame įstaiga, kuriai svarbu teigiamą pokytį kuriantys auditų rezultatai, pažangūs darbų organizavimo ir atlikimo procesai, darbuotojų profesionalumas, konstruktyvus bendradarbiavimas ir etiškas bendravimas su audituojamais subjektais. Aukšti reikalavimai atliekamiems auditams, audituojamų sričių įvairovė, teisės aktų kaita įpareigoja Tarnybą nuolat tobulinti veiklos procesus tam, kad būtų įvykdytos visos užduotys, o atliktų darbų kokybė atitiktų jiems keliamus reikalavimus. Trumpai pristatant praėjusiais metais atliktus darbus, derėtų paminėti, kad, vykdydami įstatymais mums pavestą įpareigojimą pateikti išvadą dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupėje atlikome 2021 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinį ir teisėtumo auditą. Audito metu 32 savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose (toliau – VSS) vertinome ilgalaikio turto ir pinigų srautų apskaitą, 16 VSS – pagrindinės veiklos pajamų ir išlaidų apskaitą bei darbo užmokesčio nustatymą ir mokėjimą, 14 VSS – savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos teisėtumą, VSS reorganizavimo procedūras ir kt. Šio audito rezultatai parodė, kad savivaldybės įstaigoms vis dar nepavyksta tinkamai valdyti savivaldybės turto bei išvengti ilgalaikio turto apskaitos, darbo užmokesčio nustatymo ir skaičiavimo klaidų. Tęsdami 2021 metais pradėtus darbus, 2022 metais baigėme savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo ir įgyvendinimo veiklos auditą. Audito metu nustatėme, kad savivaldybėje reikalingi sportinės veiklos projektų finansavimo teisinio reglamentavimo pakeitimai bei pokyčiai, atliekant šių projektų vertinimus. Vykdydami Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą, atlikome savivaldybės galimybės imti paskolas vertinimus. Šių vertinimų pagrindu buvo priimtos audito išvados, leidusios savivaldybei 2022 metais imti ilgalaikes paskolas paimtoms paskoloms grąžinti ir investicijų projektams („Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcija“, „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas“, „Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimas“) finansuoti. Remdamiesi auditų rezultatais, 2022 metais savivaldybės įstaigoms pateikėme 57 audito rekomendacijas, iš kurių 56 yra įvykdytos arba vykdomos. Tariu AČIŪ kiekvienam Tarnybos darbuotojui – už indėlį ir įsitraukimą siekiant bendrų tikslų, Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui – už domėjimąsi mūsų veikla ir palaikymą, visiems mūsų audituojamų įstaigų vadovams ir darbuotojams – už laiku teikiamus mums reikalingus duomenis ir informaciją bei vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo priemones, kas labai svarbu, kad auditų procesai vyktų sklandžiai ir sukurtų reikalingus pokyčius.

Daiva Karalienė
Utenos rajono savivaldybės kontrolierė